ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมควบคุมมลพิษ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมควบคุมมลพิษ

  ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมควบคุมมลพิษ

ก. http:// [url]www.cdp.go.th[/url]  ค. http:// www. www.pcd.go.th
ข. http:// [url]www.forest.go.th[/url]   ง. http:// www. customs.go.th
  ข้อใดคือชื่อย่อของกรมควบคุมมลพิษ
ก. กคพ. ค. คมพ.
ข. คพ.   ง. มพ.
  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ คนปัจจุบันคือใคร
ก. นายพงศ์ โสโน   ค. นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ
ข. นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง   ง. นายทฤษดี   ชาวสวนเจริญ 
  ปัจจุบันรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มีกี่คน
ก. 1 คน ค. 3 คน
ข. 2 คน ง. 4 คน
  ใครคือเลขานุการกรมควบคุมมลพิษ คนปัจจุบัน
ก. นางสาววชิรา แสงศรี ค. นางกัญชลี นาวิกภูมิ
ข. นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ ง. นางจันทนา ภาคย์ทองสุข
  กรมควบคุมมลพิษก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 4 เมษายน  พ.ศ. 2535  ค.4 พฤษภาคม  พ.ศ. 2485
ข. 5 เมษายน  พ.ศ. 2535  ง. 5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2485  

  ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษกรมควบคุมมลพิษ
ก. Department of Labour Protection and Welfare
ข. Department of  Fisheries
ค. Department of Livestock Development
ง. Pollution Control Department
  กรมควบคุมมลพิษ ตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก. มีนบุรี  ค. ราชเทวี
ข. พญาไท ง. จตุจักร
  ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมมลพิษ
ก. ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี เพื่อประชาชน
ข. ควบคุมมลพิษ เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม
ค. ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม
ง. ควบคุมมลพิษ รักษาธรรมชาติ เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม
  ข้อใดคือพันธกิจของกรมควบคุมมลพิษ
ก. กำหนดนโยบาย วางแผน และผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษของประเทศไปสู่การปฏิบัติ
ข. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ค. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ รวมทั้งประสานความร่วมมือ และดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ง. ถูกทุกข้อ
  ข้อใดคือค่านิยมของกรมควบคุมมลพิษ
ก. มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจช่วยเหลือ
ข. สามัคคี มีเมตตา
ค. การปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ง. มุ่งมั่นทำงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นทีม เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
  ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมมลพิษ มีกี่ข้อ
ก. 5 ข้อ  ค. 3 ข้อ
ข. 4 ข้อ  ง. 2 ข้อ
  ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมมลพิษ
ก. การบริหารจัดการให้เข้มแข็งและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร
ข. ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในระดับพื้นที่
ค. เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษ
ง. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ และเกณฑ์การปฏิบัติด้านการควบคุมมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้