ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบ ปปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2556
tankun ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบ ปปง.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2556

1. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
มีทั้งหมดกี่ฉบับ



ก. 2  ฉบับ                                                           ค. 4  ฉบับ



ข. 3  ฉบับ                                                           ง. 5  ฉบับ



2. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ.2542
ให้ใช้บังคับเมื่อใด



ก. นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา



ข. พ้นกำหนด  90 
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา



ค. พ้นกำหนด 30  วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา



ง. พ้นกำหนด 120
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา



3.  “ความผิดมูลฐานหมายความว่าอย่างไร



ก. ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด



ข. ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา



ค. ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร



ง. ถูกทุกข้อ



4.  “ธุรกรรมหมายความว่าอย่างไร



ก. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับผู้อื่น
ทางการเงิน
 



ข. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม
สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางธุรกิจ
 



ค. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน



ง. ถูกทุกข้อ



 



5. ข้อใดคือการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน



ก. กระทำด้วยประการใด ๆ
เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มาแหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน
การได้สิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด



ข. โอน รับโอน
หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น



ค.  ถูกทั้ง  ก 
และ  ข



ง.  ไม่มีข้อถูก



6. เมื่อมีการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
ให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมนั้นต่อสำนักงาน
เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็น



ก. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย



ข. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง 



ค. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง



ง. ถูกทุกข้อ



7. ผู้ประกอบอาชีพใด ไม่ได้ มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง
หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
 



ก. ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื้อรถยนต์



ข. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์



ค. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตลาด



ง. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ



8. จากข้อ 
6  ผู้ประกอบอาชีพ
ใดต้องเป็นนิติบุคคล



ก. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ
การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุน



ข. ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ
หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอย หรือทองคำ



ค. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์



ง. ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ 



9. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ก. นายกรัฐมนตรี                                                              ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง



ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                            ง. อธิบดีกรมสรรพากร



10. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีกี่คน



ก. 9  คน                                                              ค. 10  คน



ข. 7  คน                                                              ง.
5  คน



11. ข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



ก. เสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี



ข. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
ระเบียบ และประกาศเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้



ค. ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และวางระเบียบในการดำเนินการกับข้อมูลหรือเอกสารเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐาน



ง. ถูกทุกข้อ



12. คณะกรรมการธุรกรรมประกอบด้วยกรรมการธุรกรรมกี่คน



ก. 10  คน                                                           ค. 9  คน



ข. 7  คน                                                              ง.
5  คน



13. คณะกรรมการธุรกรรมต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญใน
ด้านใด



ก. กฎหมาย                                                        ค. การเงิน  การคลัง



ข. เศรษฐศาสตร์                                               ง.
ถูกทุกข้อ



14. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคุณสมบัติของคณะกรรมการธุรกรรม



ก. มีอายุไม่เกิน  60  ปี



ข. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับ  10 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป



ค. ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง
หรือกรรมการหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง



ง.  ไม่เป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ
เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ



15. กรรมการธุรกรรมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี



ก. 2  ปี                                                                 ค. 4  ปี



ข. 3  ปี                                                                 ง.
5  ปี




 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ปปง. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

รวมทุกอย่างที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกข้อสอบ
- เกี่ยวกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง.
- แนวข้อสอบด้านคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบเฉพราะตำแหน่งที่สอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email]decho.by@hotmail.com
may_spsc ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ป.ตรี) 7 อัตรา
2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) 1 อัตรา
3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.) 1 อัตรา

รับสมัคร
วันที่ 3 - 11 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2556

อ่านประกาศ
http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/sa%283%29.pdf
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
11111111111
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้