ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  มีชื่อย่อว่าอย่างไร



ก. ป.ป.ส.                                                                            ค. ค.ป.ส.



ข. ปปส.                                                                              ง. ปปย.



2. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 



ก. http://[url]www.sso.go.th[/url]   ค.
http://
www. pacc.go.th



ข. http://www.mol.go.th ง.
http:// [url]www.oncb.go.th[/url]



3. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 



ก. Office
of the Auditor General



ข. Office of the Nacortics Control Board



ค. Office of Public Sector Anti-Corruption
Commission



ง. Office of Anti-Corruption Commission
Public Sector



4. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตั้งอยู่ที่ใดของกรุงเทพมหานคร



ก. รังสิต                                                                              ค. ราชเทวี



ข. หลักสี่                                                                            ง.
พญาไท



5. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 



ก. เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปี
พ.ศ. ๒๕๕๖



ข. เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปี
พ.ศ. ๒๕๕๗
 



ค. เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปี
พ.ศ. ๒๕๕๘
 



ง. เป็นองค์กรกลางที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการภายในปี
พ.ศ. ๒๕๕๙
 



6. ข้อใดคือหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 



ก. เป็นหน่วยงานในการควบคุม
ตรวจสอบและกำกับ
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



ข. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ



ค. เป็นหน่วยประสานการปฏิบัติงาน



ง. ถูกทุกข้อ



7. ข้อใดคือพันธกิจของ
ป.ป.ส.



ก. กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง



ข. บริหารจัดการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด



ค. อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



ง. ถูกทุกข้อ



8. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
สำนักงาน ป.ป.ส.



ก. เลขาธิการ ป.ป.ส.



ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม



ค. ผู้อำนวยการ
สพส.



ง. นายกรัฐมนตรี



9. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด



ก. 8 ธันวาคม พ.ศ. 2476                                  ค. 15   พฤศจิกายน 2519



ข. 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476                                  ง.  16   พฤศจิกายน  2519



10. ก.ป.ส. คือ



ก. คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ



ข. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ



ค. คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด



ง. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด



11. ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สังกัดกระทรวงใด



ก.
กระทรวงการคลัง
                                                           กระทรวงมหาดไทย



ข. กระทรวงยุติธรรม                                                           ง.
กระทรวงกลาโหม



 จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบป.ป.ส. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทุกตำแหน่ง 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.

แนวข้อสอเกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ส.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณ์ปัญหายาเสพติด

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านการเงินและบัญชี)
นักวิทยาศาสตร์

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email]decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
pranisa54 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนักสืบสวนปฏิบัติการ (ป.ป.ส.) ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปส.

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ ป.ป.ส.

- ความรู้เรื่องยาเสพติด และ นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี พ.ศ.2519 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518

- แนวข้อสอบ พรบ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 2534

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546



แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ป.ป.ส.) ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปส.

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับ ป.ป.ส.

- ความรู้เรื่องยาเสพติด

การเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งให้ทราบ 

- แนวข้อสอบการแปลภาษาอังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง

- เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์

- การสอบสัมภาษณ์



ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.ข้อใดจัดเป็นสารเสพติดประเภทเดียวกัน
ก. โคเคน แอมเฟตามีน ใบกระท่อม
ข. ฝิ่น กัญชา เฮโรอีน
ค. ยาเค ยาอี ยาดีไซน์เนอร์
ง. บุหรี่ ทินเนอร์ ไวน์


2. สารเสพติดที่เรียกว่า(A) เหล้าแห้ง และ (B) แสตมป์มฤตยู จัดอยู่ในสารเสพติดประเภทใด
ก. (A) สารกดสมอง (B) สารกระตุ้นสมอง
ข. (A) สารหลอนประสาท (B) สารกดสมอง
ค. (A) ยานอนหลับ (B )สารหลอนประสาท
ง. (A) สารกระตุ้นประสาท ( B)ยานอนหลับ


3. สารเสพติดประเภทกดสมองที่ร้ายแรงที่สุด คือ
ก. มอร์ฟีน
ข. โคเคน
ค. ยาเค
ง. เฮโอีน

4. ข้อใดเป็นผลของยาอีต่อระบบต่างๆของร่างกาย
ก. กดประสาทส่วนกลางทำให้รู้สึกมึนชา อาการเจ็บป่วยต่างๆหายไป
ข. สมองเสื่อมทำลายเส้นประสาทสมองอย่างรุนแรง โดยเฉพาะสารสื่อประสาท
ค. ตื่นเต้น ช่างพูด หัวเราะเสียงดัง มีอาการง่วงนอน
ง. สมองทำงานน้อยลง คลุ้มคลั่ง พูดไม่ชัด เดินโซเซ


5. กัญชาจัดเป็นสารเสพติดประเภทใด และมีสารชนิดใดจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกัญชา
ก. สารกระตุ้นสมอง โคเคน
ข. สารกดสมอง มอร์ฟีน
ค. สารหลอนประสาท ยาอี
ง. สารระเหย ฝิ่น


6. สารเสพติดชนิดใดจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นถุงลมโป่งพอง
ก. ฝิ่นและกัญชา
ข. กระท่อมและบุหรี่
ค. กัญชาและบุหรี่
ง. ฝิ่นและกระท่อม


7. ผลึกน้ำแข็งเป็นชื่อของสารเสพติดชนิดใด และจัดอยู่ในสารประเภทใด
ก. แอมเฟตามีน สารกระตุ้นประสาท
ข. น้ำมันเบนซิน สารระเหย
ค. แวเลี่ยม ยานอนหลับ
ง. แอลเอสที สารหลอนประสาท


8. สารเสพติดกลุ่มใดจัดเป็นสารประกอบอินทรีย์เคมีพวกไฮโดรคาร์บอน
ก. วิสกี้ เบียร์ ไวน์
ข. โบรไมต์ เซโคนาล ฟีโนบาร์บ
ค. โคเดอิน เมธาโตน เพธิดิน
ง. ทินเนอร์ แลกเกอร์ น้ำยาล้างเล็บ


9. สารเสพติดชนิดใดได้รับฉายาว่า "ฆาตรกรเงียบ"
ก. ยาเค ยาอี แอลเอสดี
ข. ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน
ค. แอมเฟตามีน โคเคน กระท่อม
ง. เบียร์ ไวน์ เหล้า


10. วิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่ตกเป็นทาสยาเสพติดคือข้อใด
ก. การป้องกันชุมชน,การป้องกันสังคม
ข. การป้องกันสังคม,การป้องกันตัวเอง
ค. การป้องกันชุมชน,การป้องกันสังคม,การป้องกันตนเอง
ง. การป้องกันชุมชน,การป้องกันตนเอง,การป้องกันครอบครัว

11.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของยาเสพติดที่เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ
            ก.  ต้องเพิ่มขนาดการเสพมากขึ้น
            ข.  มีความต้องการเสพอย่างรุนแรงตลอดเวลา
            ค.  สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจสดชื่น  อารมณ์ดี
            ง.  เมื่อถึงเวลาเสพแต่ไม่ได้เสพ  จะทำให้เกิดอาการขาดยา
12. ข้อใดไม่ใช่การแบ่งยาเสพติดตามลักษณะ
            ก.  แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ.  2522
            ข.  แบ่งตามแหล่งกำเนิด
            ค. แบ่งตามองค์การอนามัยโลก
            ง.  แบ่งตามขนาดน้ำหนัก
13. เฮโรอีน  เป็นยาเสพติดตามพระราชบัญญัติให้โทษ  พ.ศ.  2522  จัดอยู่ในประเภทใด
            ก.  ประเภท  1      ข.  ประเภท  2
            ค.  ประเภท  3      ง.  ประเภท  4
14. เฮโรอีน  เป็นยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  ประเภทใด
            ก.  กดประสาท     ข.  กระตุ้นประสาท
            ค.  หลอนประสาท ง.  ออกฤทธิ์ผสมผสาน


15. กัญชาออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใด
            ก.  กดประสาท     ข.  กระตุ้นประสาท
            ค.  หลอนประสาท ง.  ออกฤทธิ์ผสมผสาน
16. ยาบ้าเป็นยาเสพติดที่มีส่วนผสมของสารเคมีประเภทใด
            ก.  โคเคน           ข.  แอลเอสดี
            ค.  แอมเฟตามีน   ง.  ดีเอ็มที
17. ยาบ้าออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใด
            ก.  กดประสาท     ข.  กระตุ้นประสาท
            ค.  ออกฤทธิ์ผสมผสาน        ง.  หลอนประสาท
18. ข้อใดไม่ใช่อาการของผู้เสพยาบ้า
            ก.  อ่อนเพลีย       ข.  ประสาทตึงเครียด
            ค.  ใจสั่น            ง.  หัวใจเต้นเร็ว
19. ยาบ้าเป็นยาเสพติดตามพระราชบัญญัติให้โทษ พ.ศ. 2522  จัดอยู่ในประเภทใด
            ก.  ประเภท  1      ข.  ประเภท  2
            ค.  ประเภท  3      ง.  ประเภท  4
20. กัญชาเป็นยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.  2522  จัดอยู่ในประเภทใด
            ก.  ประเภท  2      ข.  ประเภท  3
            ค.  ประเภท  4      ง.  ประเภท  5
21. บุหรี่ออกฤทธิ์ต่อจิตประเภทใด
            ก.  กดประสาท     ข.  กระตุ้นประสาท
            ค.  หลอนประสาท ง.  ออกฤทธิ์ผสมผสาน
22. เอธิลแอลกอฮอล์  ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใด
            ก.  กดประสาท     ข.  กระตุ้นประสาท
            ค.  หลอนประสาท ง.  ออกฤทธิ์ผสมผสาน
23.  ฝิ่นออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใด
            ก.  กดประสาท     ข.  กระตุ้นประสาท
            ค.  หลอนประสาท ง.  ออกฤทธิ์ผสมผสาน
24.  มอร์ฟีนออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภทใด
            ก. กดประสาท      ข.  กระตุ้นประสาท
            ค.  หลอนประสาท ง.  ออกฤทธิ์ผสมผสาน



25.  ข้อใดไม่ใช่วิธีสังเกตผู้ติดยาเสพติด
            ก.  ชอบมั่วสุมกับคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
            ข.  ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยผิดปกติ
            ค.  อารมณ์หงุดหงิด  ฉุนเฉียว  ไม่มีเหตุผล
            ง.  มีสมาธิมุ่งมั่นในการทำงาน
26.  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิด  การติดยาเสพติด
            ก.  พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันให้ลูกเห็น
            ข.  พ่อแม่ไม่เข้าใจในตัวลูก
            ค.  มีเวลาให้กับลูกไปไหนไปกันทั้งครอบครัว  
                ง.  ปัญหาทางการเงิน
27.  ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบต่อการติดยาเสพติด
            ก.  สุขภาพทรุดโทรม          ข.  มีความขยันหมั่นเพียรอย่างสม่ำเสมอ
            ค.  เป็นอาชญากรถูกลงโทษตามกฎหมาย          ง.  เป็นที่เกียจคร้านทางสังคม
28.  ข้อใดไม่ใช่ระยะของการถอนยา
            ก.  ระยะมีอาการขาดยา       ข.  ระยะฝ่าฟันอุปสรรค
            ค.  ระยะพักผ่อน   ง.  ระยะปรับตัว
29.  เทคนิคการหยุดความคิดฟุ้งซ่าน  ที่ใช้ได้ผลคือวิธีใด
            ก.  การสวดมนต์    ข.  การพักผ่อน
            ค.  วิ่ง แอโรบิก     ง.  ฝึกการผ่อนคลาย
30.  การฟื้นฟูสภาพที่ป้องกันการกลับมาเสพยาอีก คือ
            ก.  ปรึกษาเพื่อน    ข.  รับประทานอาหารและน้ำให้มาก
            ค.  พักผ่อนให้มาก ๆ          ง.  หยุดความคิดทั้งหมดที่จะกลับไปเสพยา
31.  ข้อใดเป็นการป้องกันการติดยาเสพติดที่เริ่มต้นจากครอบครัว
            ก.  ช่วยกันสร้างความร่วมมือในการป้องกันยาเสพติด
            ข.  สร้างความรัก  ความอบอุ่น  ความเข้าใจในครอบครัว
            ค.  ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัด
            ง.  คบเพื่อนที่ดีไม่ชักชวนกันไปสู่อบายมุขและสิ่งเสพติด
32.  แนวทางการป้องกันยาเสพติดประกอบด้วยองค์ประกอบ  3  ประเภท  คืออะไร
            ก.  ตัวบุคคล – ยา – เพื่อน   ข.  ตัวบุคคล – ยา – การศึกษา
            ค.  ตัวบุคคล – สิ่งแวดล้อม - เพื่อน    ง.  ตัวบุคคล – ยา – สิ่งแวดล้อม
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้