ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบ ธกส ที่กำลังจะเปิดสอบ ข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบ ธกส ที่กำลังจะเปิดสอบ ข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย

1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด. พ.ศ. 2473                    . พ.ศ. 2499. พ.ศ. 2502                  . พ.ศ. 2509ตอบ     . พ.ศ. 2509 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังในสมัยนั้น2. พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ์
จัดตั้งขึ้นเมื่อใด ก. พุทธศักราช
24
75          . พุทธศักราช
24
90   ค. พุทธศักราช 2502
        . พุทธศักราช
2486ตอบ     พุทธศักราช 24863. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสังกัดกระทรวงใด. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   . กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงการคลัง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบ     คกระทรวงการคลัง4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใครบุญทรง เตริยาภิรมย์                      . ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาลอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม                               จุติ ไกรฤกษ์ตอบ     ข. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เริ่มดำรงตำแหน่ง  9 สิงหาคม พ.ศ. 25545. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คนปัจจุบัน คือใคร. นายฤทธิรงค์ จัยสิน                        . ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ. ธีระ วงศ์สมุทร                         ง. พรศักดิ์ เจริญประเสริฐตอบ     ค. ธีระ วงศ์สมุทร   6. ผู้จัดการใหญ่ ของ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน คือใคร            ก. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ                         .
นางพูนสุข
มุสิกลัด            ค. นายสมชัย อ่ำพันธ์                      ง. นายลักษณ์ วจนานวัชตอบ     ง. นายลักษณ์
วจนานวัช7. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า. . Bank for Agriculture            . Bank for Agricultural Cooperatives. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives . Bank
Authority
 Meteorological ตอบ     ค. Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives8. ข้อใดไม่ใช่พันธกิจของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้บริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสและสนับสนุนเกษตรกร                      . สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมเพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น                                          ง. พัฒนาบริการใหม่ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรอย่างมีคุณภาพตอบ     ข. สนับสนุนทุนดำเนินงานให้ครอบคลุมความต้องการของภาคชนบท9. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของ ธนาคาร ธ .ก.ส.. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง
มีการจัดการที่ทันสมัย
                     . ยึดมั่นในหลักการบริหารงานสนับสนุนเกษตรกรจนสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างมีคุณภาพ. ถูกทุกข้อตอบ     ก. เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย     10. ข้อใดคือนิยามวัฒนธรรมของ ธ.ก.ส.              .ซื่อสัตย์สุจริต     . มีสำนึกรับผิดชอบ. ตอบสนองเป็นทีม. ถูกทุกข้อตอบ     ง. ถูกทุกข้อ 11.
เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีชื่อว่าอะไร.  [url]www.baac.com[/url]                                           .  [url]www.baac.co.th[/url].  [url]www.baac.or.th[/url]         . [url]www.baac.org[/url]ตอบ     .  [url]www.baac.or.th[/url]            12.  เว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
มีชื่อว่าอะไร. [url]www.tgs.go.th[/url]                                             . [url]www.maco.go.th[/url].[url]www.moct.org[/url]                              . [url]www.moac.go.th[/url]        ตอบ     ง. [url]www.moac.go.th[/url]            13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีกี่สาขา850  สาขา                   980 สาขา1ม002  สาขา                   .   1,101
สาขาตอบ     .   1,101
สาขา
   ณ.ปี 255314. ธ.ก.ส. ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ไว้กี่ด้าน. 6 ด้าน               . 5 ด้าน. 4 ด้าน. 3 ด้านตอบ     . 3 ด้าน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้