ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : รวมดาวโหลด  พ.ร.บ. กฎหมาย ทั้งหมด ที่ใช้ในการสอบรับราชการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

รวมดาวโหลด  พ.ร.บ. กฎหมาย ทั้งหมด ที่ใช้ในการสอบรับราชการ

พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา

:: พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
:: พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
:: บัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
:: พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗
:: พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

:: สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.ครูฯ     

:: พ.ร.บ.ครูฯ นำเสนอโดยใช้ power point  
รวมกฎหมายหลัก
:: กฎหมายรัฐธรรมนูญ *.pdf 
:: ประมวลกฎหมายอาญา หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
:: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
:: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
:: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
:: ประมวลกฎหมายที่ดิน
:: ประมวลรัษฎากร

รวม พ.ร.บ.

:: กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
:: การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 
:: การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.2526 
:: การพนัน พุทธศักราช 2478
:: การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 
:: การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
:: การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545
:: การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
:: ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
:: คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
:: ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
:: เครื่องแบบนักเรียนพุทธศักราช 2482
:: เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482
:: เงินเดือนของข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการ พ.ศ.2502 
:: เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
 ทางการศึกษา พ.ศ.2547 
:: เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
 (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
 และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547)
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545
:: จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2548
:: จดทะเบียนครอบครัว พุทธศัราช 2478
:: ชื่อบุคคล พ.ศ.2505
:: ชื่อบุคคล(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2530
 (แก้ไขให้หญิงหม้ายโดยความตายของสามีมีสิทธิเลือกใช้นามสกุล)
:: ชื่อบุคคล(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548
:: บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
:: บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2536 
:: บัตรประจำตัวประชาชน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2542 [soon]
:: ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
:: ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
:: ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 
:: พนักงานอัยการ พ.ศ.2498
:: ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2534 
:: มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 
:: ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.2546
:: ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 
:: ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2522
:: ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 
:: ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2523 (ยกเลิกแล้ว)
:: ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
:: ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
:: ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ.2521 
:: ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่2) พ.ศ.2535 (soon)
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่3) พ.ศ.2536 [soon]
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่4) พ.ศ.2543
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5) พ.ศ.2545
:: ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่6) พ.ศ.2546
:: วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518
:: ว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิง พุทธศักราช 2471
:: ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 
:: ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 
:: ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ.2542 
:: ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน
 ที่มิใช่หน่วยราชการ พ.ศ.2534
:: ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 
:: วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
:: สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติ..ฯพ.ศ.2546
:: ส่งเสริมและประสานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2521 
:: สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
พระราชกฤษฎีกา
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรี
:: ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศฯ พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการเร่งรัดติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2532
:: ว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542
:: ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
:: ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    หน้า 1-15 หน้า 16-30 หน้า 31-45 หน้า 46-63 *.zip 
:: ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
:: ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544
:: ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 
:: ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2544
กระทรวงศึกษาธิการ
:: ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
:: ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
 และนักศึกษา พ.ศ.2548 
:: ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 
:: ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547 
:: ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2534 
:: ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2543 (ยกเลิกแล้ว)
:: ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547 
:: ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา(ฉบับที่ 3) พพ.ศ.2542
:: ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา(ฉบับที่4) พ.ศ.2546 
:: ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ.2547
กระทรวงการคลัง
:: ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 
:: ว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ.2528
;; ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
:: ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเสนอคำร้องเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต(Internet] พ.ศ.2547 
ข้อบังคับ
คุรุสภา
:: ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547

กฎ

กระทรวง(ศึกษาธิการ)
:: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานรัฐมนตรี พ.ศ.2546 
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
:: แบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ.2546 
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ.2546 
:: แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พ.ศ.2546 
:: กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 พ.ศ.2546
:: กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
 กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
 กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 
:: กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
 กรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
:: กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรม
 การและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
:: การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2547 
:: กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อย่างอื่น พ.ศ.2547
:: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสำหรับคนพิการ
 พ.ศ.2545
:: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
 และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2545
:: กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและลักษณะของงานที่จะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 
:: ว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2547
:: ว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษา
 ตามอัธยาศัย พ.ศ.2546 
:: ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 
:: ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
 พ.ศ.2547
กระทรวง(นายกรัฐมนตรี)
:: (2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
:: (2540) ฉบับที่ 2 ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
:: (2540) ฉบับที่ 3 ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
:: (2540) ฉบับที่ 5 ออกตามความใน พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการในทางปกครอง พ.ศ.2539
:: บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระทรวง(ศาลปกครอง)
:: ฉบับที่4(พ.ศ.2540) การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางการปกครอง
:: ฉบับที่5(พ.ศ.2540) การมีผลของคำสั่งทางการปกครอง 
:: ฉบับที่6(พ.ศ.2542) การคัดค้านเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทางปกครอง 
:: ฉบับที่7(พ.ศ.2542) การคัดค้านคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครอง
:: ฉบับที่8(พ.ศ.2542) การมอบอำนาจการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
:: ฉบับที่9(พ.ศ.2542) มาตรบังคับทางการปกครองโดยวิธีการยึดหรืออายัด 
:: ฉบับที่10(พ.ศ.2542) เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจกำหนดจำนวนค่าปรับทางปกครอง
:: ฉบับที่11(พ.ศ.2542) พยานในการวางหนังสือหรือปิดหนังสือเพื่อแจ้งคำสั่ง
:: ฉบับที่12(พ.ศ.2542) การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เป็นคำสั่งทางปกครอง 

ประกาศ

สำนักนายกรัฐมนตรี
:: แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน(เลขาธิการ สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ
:: รายชื่อสถานศึกษาเพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะฯ
:: เรื่องบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
:: กำหนดเขตพื้นที่การศึกษา 
:: หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
 การศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
:: ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
:: นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ในปีการศึกษา 2547
กระทรวงการคลัง
:: ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
:: หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือทายาทได้รับ
 เงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ
:: หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคล
 ภายนอก

หนังสือเวียน

กรมบัญชีกลาง
:: การดำเนินคดีกับผู้ค้ำประกันสัญญาของข้าราชการที่ลาศึกษา ฝึกอบรม 
:: แนวปฏิบัติในการเรียกให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญาลาศึกษา(ว 63/2544) 
:: แนวปฏิบัติในการเรียกให้ชดใช้เงินกรณีผิดสัญาลาศึกษา(ว 8/2546) 
:: การผ่อนชำระเงินกรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษา
:: แบบหนังสือรับสภาพหนี้ ผ่อนชำระหนี้ กรณีผิดสัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรมฯ
:: ซักซ้อมความเข้าใจในการส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงทางละเมิด
:: แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
:: หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์ที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิด
:: หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด
:: แนวปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในบ้านพักของทางราชการกระทำละเมิด
:: แนวปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตาย
:: หารือการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
:: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปให้การในการสอบสวนกรณีทุจริต
:: แนวทางปฏิบัติในการอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาของศาล หน้า 1 ,  2 ,  3
:: คดีปกครองเกี่ยวกับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน
:: ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือตอบข้อหารือเป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณา
 การใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
:: ค่าเช่าบ้าน
:: การตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กฤษฎีกา
:: หารือการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ก.ค.ศ.
:: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ข้าราชการครูถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
:: หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค. ปี 2544
:: หารืออำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.สพฐ.
สพฐ.
:: การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย
:: บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ศาลปกครอง
:: หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครอง หน้า 1 ,  2
อื่นๆ
:: วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองหนังสือราชการ
:: ขอความร่วมมือใช้เลขไทยในหนังสือราชการ
:: การไปเป็นพยานตามหมายศาล
กฎหมายอื่นๆ
:: ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
:: พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการแก้วันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2547 
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547 
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการขอบคุณหรือนุโมทนา พ.ศ.2547 
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของ
 สถานศึกษา พ.ศ.2547 
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของ
 สถานศึกษา พ.ศ.2547
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
:: รวมคำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.
:: คำสั่งมอบอำาจให้ ผอ.สพท. 
:: คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สถานศึกษา 
:: คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สคศ. 
:: คำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย มอบอำนาจใน สพฐ.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้