ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

1. เป้าหมายของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคือ
ข้อใด.
เสริมสร้างความมั่นคงด้านการจัดหาแหล่งพลังงานของประเทศ

. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุนสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ


 . ส่งเสริมและเร่งรัดการสำรวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ


. บริหารสัญญาการสำรวจและผลิตเชื้อเพลิงธรรมชาติ2. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่หลักขององค์กรร่วมไทย
- มาเลเซีย.
ทำสัญญาแบ่งปันผลผลิต

        ข. กำหนดโครงสร้างการบริหาร

        ค. ควบคุม ติดตามและกำกับดูแลแผนงานพัฒนา


        ง. ร่าง พรบ. ปิโตรเลียม3. ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ.
สำนักเลขานุการกรม

. กองแผนงานเชื้อเพลิง

. กองบริหารงานเชื้อเพลิงธรรมชาติ

. สำนักวิชาการเชื้อเพลิงธรรมชาติ4. แหล่งปิโตเลียมในประเทศไทยมีการแบ่งชนิดโดยใช้หลักการใดก.แบ่งตามมูลค่าของปิโตรเลียมที่พบและผลผลิตที่ได้ข.
แบ่งตามสถานะของปิโตรเลียมที่พบและผลผลิตที่ได้ค.
แบ่งตามคุณภาพของปิโตรเลียมที่พบและผลผลิตที่ได้ง.
แบ่งตามแหล่งกำเนิดของปิโตรเลียมที่พบและผลผลิตที่ได้5. ปิโตรเลียมเกิดขึ้นได้อย่างไร

ก.    เกิดจากการทับถมกันของซากพืช
ซากสัตว์ในยุคดึกดำบรรพ์ที่ตายไปเป็นเวลานานนับล้านๆปี
และถูกย่อยสลายด้วยแบคทีเรีย ภายใต้แรงกดทับของเปลือกโลกและชั้นหินที่มีความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม


ข.    เกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันระหว่างก๊าซอะเซติลีนกับรังสีแอลฟา

ค.    เกิดจากการทับถมกันของซากพืชที่ตายเป็นเวลานานนับล้านๆปีภายใต้แรงดันของชั้นเปลือกโลกและชั้นหิน
ที่มีความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม


ง.    เกิดเกิดจากการทับถมกันของซากพืชที่ตายเป็นเวลานานนับล้านๆปีภายใต้แรงดันของชั้นเปลือกโลกและชั้นหิน
ที่มีความดันและอุณหภูมิที่เหมาะสม

6.  
ประเทศไทยเริ่มการสำรวจหาปิโตรเลียมที่ใดเป็นแห่งแรกก.แหล่งฝางและจังหวัดกาฬสินธุ์ข.แหล่งไชยปราการและจังหวัดอุบลราชธานีค.อ่าวไทยง.
แหล่งน้ำพองและแหล่งบงกช7. ชั้นหินเนื้อแน่นและชั้นหินเนื้อพรุนประกอบกันเรียกว่าอะไรก. ชั้นหินต้นกำเนิดข.  ชั้นหินรวมค. ชั้นหินกักเก็บง. แหล่งกักเก็บ8. ขั้นตอนการพัฒนาปิโตรเลียมประกอบด้วย
a ขอกำหนดพื้นที่ b
ประเมินปริมาณสำรอง c ตรวจสอบปริมาณ d วิเคราะห์การลงทุนและวางแผน e เจาะหลุมประเมินผล
จงเรียงลำดับขั้นตอนการพัฒนาปิโตรเลียมให้ถูกต้อง. a e c d b

        . c e b d a

         .
e b a d c

        ง. d a b
e c9. ในกระบวนการผลิตน้ำมันดิบ
จะมีการนำน้ำมันผ่าน
Heater เพื่อให้เกิดผลอย่างไร. เพื่อแยกก๊าซออกจากน้ำมันดิบ

. เพื่อให้น้ำมันดิบไม่แข็งตัวเป็นไข

. เพื่อแยกน้ำออกจากน้ำมันดิบ

. เพื่อให้น้ำมันดิบมีความหนาแน่นมากขึ้น10. กระบวนการกลั่นแยกน้ำมันดิบเรียกว่าอย่างไรก.การแยกส่วน                                                     ข.การลำดับส่วนค.การกลั่นแยกน้ำมัน                                          ง.การกลั่นลำดับส่วน11. ข้อใดไม่ใช่ผลประโยชน์ของรัฐจากการประกอบกิจการปิโตรเลียม. ค่าอนุญาตสัมปทาน

 . ค่าภาคหลวง


 . ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ

 . ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม12. ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมส่วนที่หนักที่สุดคืออะไรก. น้ำมันเบนซิน                               ข. น้ำมันดีเซลค. น้ำมันเตา                                  ง.ยางมะตอย13. ประเทศไทยมีผลผลิตปิโตรเลียมต่อวันชนิดใดมากที่สุด. น้ำมันดิบ

 . ก๊าซธรรมชาติเหลว

. ก๊าซธรรมชาติ

. LPG14. วิศวกรปิโตรเลียมเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในข้อใดก. สำรวจหาวิธีการที่จะผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบข. สำรวจหาและ/หรือออกแบบวิธีการที่จะผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบค. ออกแบบวิธีการที่จะผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบง. สำรวจหาและ/หรือออกแบบวิธีการที่จะผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติจากแหล่งปิโตรเลียมที่สำรวจพบ15. ข้อใดไม่ใช่สายงานของวิศวกรปิโตรเลียมที่เป็นสายงานเฉพาะก. วิศวกรแหล่งกักเก็บข. วิศวกรขุดเจาะค. วิศวกรการผลิตง. วิศวกรสำรวจและออกแบบ จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

วิศวกรปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
[email]decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
        รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
       สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
       เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
       สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
       โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com
ประกาศ รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 4 อัตรา (7-28 ก.พ.56)

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ประกาศ รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวม 4 อัตรา (7-28 ก.พ.56)

 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 
วันที่รับสมัคร : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 1.27 MB )
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้