ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

1. อาหารที่มีลักษณะใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ก. อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วยข. อาหารที่มีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพค. อาหารที่ได้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธิใดๆ
โดยประสงค์จะปกปิดซ่อนเร้นความด้อยคุณภาพของอาหารนั้นง. อาหารที่ผลิตขึ้นไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศตอบ       ก.  อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วยพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.
2522                มาตรา 26 
อาหารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์(1) อาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย(2) อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนอยู่ในอัตราที่อาจเป็นเหตุให้คุณภาพของอาหารนั้นลดลง 
เว้นแต่การเจือปนเป็นการจำเป็นต่อกรรมวิธิผลิต  การผลิต 
และได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว(3) อาหารที่ได้ผลิต  บรรจุ 
หรือเก็บรักษาไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณะ(4) อาหารที่ผลิตจากสัตว์ที่เป็นโรคอันอาจติดต่อถึงคนได้(5) อาหารที่มีภาชนะบรรจุประกอบด้วยวัตถุที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพ2. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการจัดทำ HACCPก. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของ
GMP
และ HACCPข. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศค. เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้บริโภคง. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยตอบ       ง. 
เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยวัตถุประสงค์ของการจัดทำ
HACCP                ดารณี 
หมู่ขจรพันธ์ (
2540 : 120)  สรุปวัตถุประสงค์ของการทำ HACCP  ดังนี้1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของ
GMP และ HACCP 
และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการยกระดับและพัฒนาสถานที่ผลิตและการผลิตอาหารของตนเอง2. ผู้ผลิตสามารถจัดทำระบบประกันคุณภาพของสถานที่ผลิตและมีแนวทางที่จะดูแลตนเองได้มากขึ้น3. เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้บริโภค  นั่นคือ
ผู้บริโภคจะได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐาน4. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยที่ผู้ผลิตสามารถส่งผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความปลอดภัยไปจำหน่ายยังต่างประเทศมากขึ้น 
และโรงงานสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในระดับสากลได้ 
ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือให้กับประเทศคู่ค้า3. ระบบคุณภาพ (Quality
System
เป็นระบบที่เน้นในเรื่องใดก. การป้องกันข. การแก้ไขปัญหาค. การควบคุมระบบง. การตรวจสอบตอบ       ก. 
การป้องกันระบบคุณภาพ
(
Quality
System)                ระบบคุณภาพ (Quality
System
หรือบางครั้งเรียกว่า ระบบประกันคุณภาพ (
Quality Assurance System
เป็นการดำเนินการเพื่อให้สถานที่ผลิตมีมาตรฐาน 
โดยคำนึงถึงทุกขั้นตอนของการผลิตรวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะต้องถูกควบคุมตรวจสอบอย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่อง 
และสม่ำเสมอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
หากระบบมีการดำเนินการถูกต้องแล้วจะสามารถช่วยตรวจสอบกลับถึงสาเหตุได้เมื่อผลิตภัณฑ์มีปัญหา  แต่อย่างไรก็ตาม ระบบนี้เป็นระบบที่เน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา                ในระดับสากล  ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่  GMP  และ HACCP 
ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญและมีการดำเนินการมากขึ้นในประเทศไทย  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมส่งออก 
เนื่องจากกระแสความต้องการการบริโภคอาหารภายในประเทศ 
และกระแสการค้าโลกที่มีการแข่งขันในเรื่องคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารมากยิ่งขึ้น4. ในระดับสากล  ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารคือก. MPGข. GMPค. HACPง. CPHAตอบ       ข. 
GMP                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น5. กลุ่มธุรกิจที่ได้ผ่านการพิจารณาให้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยแลนด์
เบสท์ คือก. กลุ่มธุรกิจในครัวเรือนข. กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มค. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องกีฬาง. ถูกทุกข้อตอบ       ง. 
ถูกทุกข้อ                โครงการ ไทยแลนด์ เบสท์ (Thailand
BEST) ยังคงเปิดกว้างรับธุรกิจคนไทยที่สนใจใช้ตราสัญลักษณ์  ซึ่งบริษัทที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ณ
ปัจจุบันมีทั้งหมด
34 บริษัท 
และยังมีบริษัทที่อยู่ในขั้นต้นการพิจารณาอีกมากมาย 
บริษัทที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้วได้แก่กลุ่มธุรกิจ  ดังต่อไปนี้- กลุ่มธุรกิจบริการ- กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม- กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง- กลุ่มธุรกิจเครื่องแต่งกาย- กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องกีฬา- กลุ่มธุรกิจในครัวเรือน- กลุ่มธรกิจเครื่องหนัง- กลุ่มธุรกิจสิ่งทอ- กลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายและขนส่ง- กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์- กลุ่มธุรกิจเบ็ดเตล็ด6. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522  ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับใดก. พระราชบัญญัติมาตรฐานในการผลิตอาหาร
พ.ศ.
2507ข. พระราชบัญญัติระดับคุณภาพอาหาร
พ.ศ.
2507ค. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
พ.ศ.
2507ง. พระราชบัญญัติข้อบังคับด้านภาชนะบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
พ.ศ.
2507ตอบ       ค. 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ.
2507พระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ.
2522                มาตรา 3  ให้ยกเลิก(1) พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร พ.ศ.
2507(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49  ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2515บรรดาบทกฎหมาย  กฎ 
และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน7. เป้าหมายของ 5 ส คือก. สะสางข. สะดวกค. สร้างนิสัยง. สุขลักษณะตอบ       ค. 
สร้างนิสัย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ.2551
แนวข้อสอบนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตอาหาร
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร
ระดับคุณภาพอาหาร
การสอบสัมภาษณ์

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
[email]decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้