ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบนักวิชาการภาษี กรมสรรพสามิต
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบนักวิชาการภาษี กรมสรรพสามิต


1. การตรวจสอบภาษี หมายความว่าก. การตรวจสอบไต่สวนตามหนังสือเรียกข. การตรวจสอบการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสียภาษีสรรพสามิตค. การตรวจค้น อายัดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตง. ถูกทุกข้อตอบ ง. ถูกทุกข้อความหมายของการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต การตรวจสอบภาษี หมายความว่า การตรวจสอบไต่สวนตามหนังสือเรียก การตรวจสอบการปฏิบัติการเกี่ยวกับการเสียภาษีสรรพสามิต และการตรวจค้น การยึดหรืออายัดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗2. ข้อใดมิใช่ขั้นตอนในการเตรียมการตรวจสอบภาษีสรรพสามิตก. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข. การวางแนวทางการตรวจสอบภาษีค. การออกหนังสือเชิญเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตง. การออกหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตอบ ข. การวางแนวทางการตรวจสอบภาษี ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการตรวจสอบ มีดังนี้๑. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล๒. การออกหนังสือเชิญเกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต๓. การขออนุมัติออกหนังสือเรียกและการออกหนังสือเรียก๔. การออกหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก๕. การส่งหนังสือเชิญ หนังสือเรียก และหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก  3. การย้าย การเลิกหรือโอนกิจการให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งเลิกหรือโอนกิจการตามที่อธิบดีกำหนดจะต้องกระทำก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่ากี่วันก. ไม่น้อยกว่า
๕ วันข. ไม่น้อยกว่า
๑๐ วันค. ไม่น้อยกว่า
๑๕ วันง. ไม่น้อยกว่า
๒๐ วันตอบ ค. ไม่น้อยกว่า ๑๕ วันการย้าย การเลิก หรือการโอนกิจการ การย้าย การเลิกหรือโอนกิจการให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งเลิกหรือโอนกิจการ ตามแบบที่อธิบดีกำหนด (แบบ ภษ. ๐๑-๐๕) ณ
สถานที่ที่จดทะเบียนสรรพสามิตก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โดยให้คืนใบทะเบียนสรรพสามิตเดิมแก่เจ้าพนักงานสรรพสามิต (โทษปรับ มาตรา
๑๔๘ ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท)4. เมื่อเสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวัน
เวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียกจะต้องมีการตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจ อาทิ
การปิดอากรแสตม์ในหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มาให้ถ้อยคำครั้งเดียวจะต้องปิดอากรแสตมป์ตามข้อใดก. ปิดอากร
๑๐.๐๐ บาทข. ปิดอากร
๒๐.๐๐ บาทค. ปิดอากร
๓๐.๐๐ บาทง. ปิดอากร
๔๐.๐๐ บาทตอบ ก. ปิดอากร ๑๐.๐๐ บาทการดำเนินการตรวจสอบภาษี กรณีผู้เสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวัน
เวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียก หนังสือเชิญ หรือหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาก่อนว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือไม่ หรือกรณีเป็นผู้รับมอบอำนาจให้พิจารณาความสมบูรณ์ และความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจนั้นด้วย ดังนี้(๑) ใช้หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบ ภษ.๐๔-๐๖
หรือไม่ ถ้าไม่ใช่ขอให้พิจารณาสาระสำคัญในการมอบอำนาจซึ่งต้องครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภาษี(๒) ต้องเป็นการมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนกิจการ หรือเจ้าของ(๓) มีการลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจและพยานอย่างครบถ้วน(๔) การปิดอากรแสตมป์ และต้องมีการขีดฆ่าอากรแสตมป์ด้วยดังนี้- กรณีมาให้ถ้อยคำครั้งเดียว ปิดอากร
๑๐.๐๐ บาท- กรณีมาให้ถ้อยคำหลายครั้ง ปิดอากร
๓๐.๐๐ บาท(๕) ความครบถ้วนของเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งประกอบด้วย๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ๒) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ๓) หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
ลงวันที่ไม่เกิน ๖ เดือน กรณีเป็นนิติบุคคล5. เมื่อผู้เสียภาษีมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกำหนดวัน
เวลาที่นัดหมายในหนังสือเรียก แต่เป็นผู้รับมอบอำนาจให้พิจารณาความสมบูรณ์ และความถูกต้องของหนังสือมอบอำนาจจากสิ่งใดก. หนังสือมอบอำนาจ
ตามแบบ ภษ.๐๔-๐๖ข. การลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจและพยานอย่างครบถ้วนค. เอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจง. ถูกทุกข้อตอบ ง. ถูกทุกข้อ ดูคำอธิบายข้อข้างต้น6. ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
๒๕๒๗ กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใดก. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักรข. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครค. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของภาคนั้นๆง. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆตอบ ก. มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร ขอบเขตอำนาจในการออกหนังสือเรียก ตามระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ให้บุคคลต่อไปนี้มีอำนาจในการออกหนังสือเรียกเกี่ยวกับการตรวจสอบภาษีในท้องที่ที่รับผิดชอบ
ดังนี้๑. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักร๒. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานคร มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร๓. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของภาคนั้นๆ๔. สรรพสามิตกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๕
และสรรพสามิตพื้นที่ มีอำนาจออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ7. ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการออกหนังสือเรียกผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบของพื้นที่นั้นๆ คือก. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตกรุงเทพมหานครข. สรรพสามิตพื้นที่ค. กรมสรรพสามิตพื้นที่ง. ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคตอบ ข. สรรพสามิตพื้นที่ ดูคำอธิบายข้อข้างต้น8. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดกี่วันกรณีภายในประเทศก. เจ็ดวันนับแต่วันส่งข. สิบสี่วันนับแต่วันส่งค. สิบห้าวันนับแต่วันส่งง. ยี่สิบสองวันนับแต่วันส่งตอบ ก. เจ็ดวันนับแต่วันส่งการส่งหนังสือเชิญ หนังสือเรียก และหนังสือเตือนให้ปฏิบัติตามหนังสือเรียก พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๗๑
บัญญัติว่า 
การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับ หรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้น9. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดกี่วันกรณีต่างประเทศก. เจ็ดวันนับแต่วันส่งข. สิบสี่วันนับแต่วันส่งค. สิบห้าวันนับแต่วันส่งง. ยี่สิบสองวันนับแต่วันส่งตอบ ค. สิบห้าวันนับแต่วันส่ง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการภาษี ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบ Conversation
- แนวข้อสอบอังกฤษ Reading
- แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
- แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร
- แนวข้อสอบ ภาษีสรรพสามิต
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับนโยบายและการวางแผน
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 


สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

 กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
[email]decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ประกาศ รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ และ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ (19 ธ.ค.55-10 ม.ค.56)

 กรมสรรพสามิต ประกาศ รับบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ และ นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ (19 ธ.ค.55-10 ม.ค.56)

 
ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,300-16,830 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง :5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
 
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15,300-16,830 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : 
1. เป็นผู้ผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโทของ ก.พ. 
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556
เปิดดูรายละเอียด :  คลิก Download เอกสาร   ( ขนาด 4.8 MB )
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้