ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบบรรณารักษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบบรรณารักษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. วัสดุในห้องสมุดได้แก่อะไรบ้าง ก. สิ่งตีพิมพ์และสิ่งไม่ตีพิมพ์ ข.
หนังสือและวารสาร ค. หนังสืออ้างอิงและหนังสือจอง ง. สารคดีและบันเทิงคดี2. หนังสือที่มีคุณค่าทางวิชาการเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
โดยมิได้ใช้เป็นตำราโดยตรงเรียกว่า ก. หนังสือตำราวิชาการ ข. หนังสืออ้างอิง ค. หนังสืออ่านประกอบ ง. หนังสือสารคดี3. ถ้าต้องการอ่านหนังสือวิธีการใช้เพิ่มเติมไปจากหนังสือ อยากทราบว่าหนังสือ วิธีใช้ห้องสมุด
จะทราบชื่อหนังสือเหล่านั้นจากส่วนใดของหนังสือ ก. Preface ข. Introduction ค. Bibliographic ง. Appendix4. ส่วนของหนังสือที่บอกขอบเขตและเรื่องราวในหนังสือเล่มนั้นเรียกว่า ก. Appendix ข. Content ค. Index ง. Preface5. หนังสือชื่อ การปกครองของไทย ควรอยู่ในหมวดใด ก. หมวด 000 ข. หมวด 300 ค. หมวด 600 ง. หมวด 9006. หนังสื่อชื่อ Flowers
Gardening For Women ควรอยู่ในหมวดใด ก. หมวด P ข. หมวด Q ค. หมวด R ง. หมวด S7. ที่สันหนังสือเล่มหนึ่งเขียนบรรทัดแรกว่า
5415 ส่วนที่เป็นเลขหมู่หนังสือคือ HF .3 5415.c8 ก. HF ข. HF 5415.3 ค. 5415 ง. ไม่มีข้อใดถูก8. หนังสือ 4
เล่ม ปรากฏเลขเรียกหนังสือที่สันคือ HF .3c 1. 2265 2. 4921 3. 590 4. 428 การเรียงหนังสือบนชั้นจะเป็นไปตามลำดับคือ ก. 1 2 3
4 ข. 2 3 4 1 ค. 3 1 2 4  ง. 4 2 1 39. ละอองดาว โดยพนมเทียน ควรมีบัตรรายการเพิ่มเป็นพิเศษคือ ก. บัตรโยง ดูเพิ่มเติมที่ ข. บัตรโยง ดูที่ ค. บัตรผู้แต่ง พนมเทียน ง. ที่กล่าวมาแล้วทุกข้อ10. สิ่งพิมพ์ใดจัดเป็น
Primary source materials ก. Dictionary of Social Sciences ข. Bangkok Post ค. Who’s Who in Thailand ง. Encyclopedia Britannic11.  บัตรรายการ 4
ใบมีชื่อบรรทัดแรกของแต่ละบัตรดังนี้ 1. ป.พ.พ. ว่าด้วยตัวแทนนายหน้า 2. ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์บรรพ 6 3. ป.พ.พ.
ว่าด้วยจ้างแรงงานจ้างทำงาน 4. ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์เช่าทรัพย์ ก. 1 2 3 4 ข. 4 2 3 1 ค. 1 3 4 2  ง. 4  3 1 212. เรื่องราวที่มีรายละเอียดเป็นพื้นฐานในการค้นคว้าทำรายงานควรค้นจาก ก. พจนานุกรม ข. สารานุกรม ค. สมพัศสร ง. อักขรานุกรม13. ตัวเลขหรือตัวอักษรที่กำกับอยู่บนสันหนังสืออ้างอิงที่มีชุดละหลายๆ
เล่ม เพื่อให้ทราบว่าเป็นเล่มที่เท่าใดในชุดนั้น หรือเป็นเล่มที่มีตัวอักษรใด หรือช่วงอักษรใดเรียกว่า ก. Volume
Guide ข. Guide Word ค. Running Word ง. Guide Letter14. หนังสืออ้างอิงที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาณาเขต
ที่ตั้งเมือง ภูเขา หมู่เกาะ เป็นหนังสือประเภท ก. นำเที่ยว ข. นามานุกรม ค. แผนที่ ง. อักขรานุกรมศาสตร์15. หนังสือคู่มือที่ช่วยบอกแหล่งความรู้ในลักษณะบทความวารสารเรียกว่า ก. หนังสือคู่มือ ข. บรรณานุกรม ค. สิ่งพิมพ์รัฐบาล ง. ดรรชนีวารสาร16. ดรรชนีวารสารทั่วไปเป็นคู่มือที่ใช้เพื่อการค้นหา ก. บทความทั่วไป ข. บทความเฉพาะวิชา ค. บทความในทุสาขาวิชา ง. ถูกหมดทุกข้อ17. ดรรชนีที่จัดอยู่ในประเภทข้อ
ก. คือ ก. Education
Index ข. Reader’s Guide to
Periodical Literature ค. ราชกิจจานุเบกษา ง. สถิติการศึกษา18. ถ้าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ข้อใดที่ช่วยให้ปกหนังสือเก้าช้า คือ ก.
 ใบหุ้มปก ข. หน้าปกใน ค. สันปก ง. ในรองปก19. หนังสือที่ให้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือเล่มอื่นๆ
คือข้อใด ก. ดัชนี ข. บรรณานุกรม ค. ภาคผนวก ง. อภิธานศัพท์20. ถ้าต้องการทราบว่าหนังสือแบ่งออกเป็นกี่ตอน
ค้นดูได้จาก ก. สารบัญ ข.
 ดัชนี ค. สารบัญค้นเรื่อง ง. คำนำ21. Knowledge is power เป็นคำกล่าวของใคร ก. Henri
Fayol ข. Melvil Dewey ค. Francis Bacon ง. Luther Gulick22. ข้อใดคือสถานที่ที่รวบรวมสรรพวิชาทั่วไปทุกสาขาซึ่งมีทั้งวัสดุพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ก. ศูนย์เอกสาร ข. สำนักข่าวสาร ค. ห้องสมุด ง. พิพิธภัณฑ์
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้เกี่ยวกับงานด้านบรรณารักษ์

- แนวข้อสอบงานบรรณารักษ์

- การจัดทำแผนปฎิบัติงาน

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย

- แนวข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email]decho.by@hotmail.com

classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui>จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้