ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบครูสอนคนพิการ กศน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบครูสอนคนพิการ กศน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใดก. ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐                         ค. ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ข. ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐                         ง. ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ตอบ    ก. ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐2. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อใดก. ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐                        ค. ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ข. ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐                       ง. ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ตอบ    ข. ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้เมื่อใดก. ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐                        ค. ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ข. ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐                       ง. ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ตอบ    ค. ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐4. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐ มีกี่มาตราก. 40  มาตรา                                                      ค.
45  มาตราข. 35  มาตรา                                                      ง.
50  มาตราตอบ  ค. 45 
มาตรา5. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คือใครก. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์                           ค. นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะข. พ.ต.ท.ทักษิน 
ชินวัตร
                                                ง. นายสมัคร  สุนทรเวชตอบ   ก. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์    6. คนพิการ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมายความว่าอย่างไรก. คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา หรือทางจิตใจข. คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย
ทางสติปัญญาหรือทางจิตใจตามประเภท และหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงค. บุคคลใดก็ตามที่มีความบกพร่องในความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจไม่ว่าจะเป็นมาแต่กำเนิดหรือไม่ก็ตาม
จนทาให้ไม่แน่ใจว่า จะสามารถดำรงชีวิตได้เช่นคนปกติ ไม่ว่าจะเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ด้วยตนเอง. บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น
การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใดตอบ    ง.บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น
การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื่นใด7. การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือความสามารถของคนพิการให้มีสภาพที่ดีขึ้น  คือความหมายของคำว่าอะไรก. การพัฒนาคุณภาพชีวิต                                              ค. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการข. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต                       ง. การส่งเสริมและฟื้นฟูคนพิการตอบ   ค. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ8. ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนดประเภทความพิการไว้กี่ประเภทก.   6 
ประเภท
                                                                  ค. 9  ประเภทข.  5 
ประเภท
                                                                   ง. 11  ประเภทตอบ  ก. 6 
ประเภท
 ได้แก่(๑) ความพิการทางการเห็น
ได้แก่ ตาบอด และตาเห็นเลือนราง
                   (๒)
ความพิการทางได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่ หูหนวก หูตึงและทางสื่อความหมาย(๓)
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย(๔) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  หรือออทิสติก(๕) ความพิการทางสติปัญญา(๖) ความพิการทางการเรียนรู้ 9. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติก. นายกรัฐมนตรีข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ง. ปลัดกระทรวงการคลังตอบ   ก.นายกรัฐมนตรี10. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่อย่างไรก. กำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องข. วินิจฉัยและมีคำสั่งเพิกถอนการกระทำหรือห้ามมิให้กระทำการที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการค. พิจารณาให้การสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการง. ถูกทุกข้อตอบ  ง. ถูกทุกข้อ11. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปีก. 2  ปี                                                                 ค. 4 ปีข. 3  ปี                                                                 ง.
5  ปีตอบ   ข.3 
ปี        12. จากข้อ  11
ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละกี่ครั้งก. 1  ครั้ง                                                            ค.  3  ครั้งข. 2  ครั้ง                                                            ง.
4  ครั้งตอบ  ค. 
3  ครั้ง13. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติก. เลขาธิการ                                                       ข. นายกรัฐมนตรีค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ง. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอบ   ก. เลขาธิการ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูสอนคนพิการ กศน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- การศึกษาตามอัธยาศัย

ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ

นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

แนวข้อสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบนโยบายการศึกษา กศน.

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  พ.ศ. ๒๕๕๐

- แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ

- แนวคิด หลักการของการศึกษาตลอดชีวิต

- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
[email]decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้