ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ใหม่ล่าสุด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบพนักงานพัสดุ 3 การไฟฟ้านครหลวง กฟน. ใหม่ล่าสุด

1.     
ข้อใดเป็นวัสดุเครื่องพิมพ์ดีด
          
          
          
                     
   เครื่องอัดสำเนาเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง
          
          
         
เครื่องคอมพิวเตอร์ 2.   ที่ปรึกษาไทยหมายถึงที่ปรึกษาซึ่ง…………     
มีสัญชาติไทย
          
          
              
จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง     
จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไว้กับกรุงเทพมหานคร     
ถูกทุกข้อ 3.   ประกาศประกวดราคา  ต้องจัดส่งให้ศูนย์รวมข่าวก่อนวันเปิดซอง 
ไม่น้อยกว่า
…………      .  15  วัน
          
     .  20 วัน
          
             .  25  วัน
          
          
30  วัน 4.   การพัสดุหมายถึง      การจัดทำเอง 
การซื้อ
  การจ้าง
          
          
           
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน      การโอน 
การแลกเปลี่ยน
  และการจำหน่วยพัสดุ     
  ถูกทุกข้อ 5.   ค่าปรับเนื่องจากผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาของงานจ้างเหมาทุกชนิดต้องกำหนดค่าปรับไม่ต่ำกว่าวันละ
…………      .  100.-  บาท        
.  200.-  บาท
          
     .  300.-  บาท           
    .  400.-  บาท 6.   การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข…………      เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อโดยเร่งด่วน
          
          
       เป็นพัสดุที่ซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผล      เป็นพัสดุที่ต้องการซื้อจากต่างประเทศ
          
         
ถูกทุกข้อ 7.   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน  และกรรมการอีกอย่างน้อย…………คน      .  4  คน
          
       .  3  คน           
              .  2  คน
          
             .  1  คน 8.   การจ้างเหมาซ่อมหลังคาโรงเรียน  วงเงิน 18,500.- บาท 
จะต้องดำเนินการจ้างโดยวิธี
…………      วิธีตกลงราคา     
วิธีสอบราคา
              
วิธีพิเศษ
          
         วิธีกรณีพิเศษ  9.   ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  การพัสดุ 
ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน
  ตราขึ้นในปี…………      ..
2536        
.. 2537
          
     .. 2538
          
     .. 2539 10. กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของกรุงเทพมหานคร
คือ
…………      ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
          
          
         
       ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคดี      ผู้อำนวยการกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
             ผู้อำนวยการกองระบบการคลัง 11. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ………….ปี      .  4  ปี
          
        
ปี
          
          
     .  2  ปี
          
          
     .  1  ปี 12. หน่วยงานต้องส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้แก่ผู้………….      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
          
          
              
ปลัดกรุงเทพมหานคร      สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
          
          
         
      ถูกทั้งข้อ
. และข้อ ค. 13. หลักประกันซองประกวดราคา  จะต้องคืนให้แก่ผู้เสนอราคาภายในกำหนด………..วัน
นับแต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว
  (เว้นแต่รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย)      .  10  วัน
          
     .  15  วัน
          
          
20  วัน
          
          
30  วัน         14. กิจการของคนไทยหมายถึง………..      กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
สัญชาติไทย      กิจการที่ซื้อ ขาย โดยคนไทย      กิจการที่ได้จดทะเบียนกับกรมพาณิชย์ของไทย      กิจการที่ได้ยื่นชำระภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากร 15. ทรัพย์สินที่จะนำมาลงทะเบียนทรัพย์สิน  แยกได้เป็น………..ประเภท      .  5  ประเภท         
.  4  ประเภท           
      .  3  ประเภท
          
      .  2  ประเภท 16. ทรัพย์สินตามรายละเอียด
ข้อ
15.  ได้แก่…………      ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
          
          
ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นสังหาริมทรัพย์      ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง
          
              ถูกทุกข้อ 17. เครื่องแบบ  จัดเป็นวัสดุประเภท…………..      วัสดุงานบ้านงานครัว
          
          
         
               
วัสดุเครื่องแต่งกาย      วัสดุสำนักงาน
          
          
                     
              วัสดุโฆษณาและเผยแพร่18. หากส่วนราชการประสงค์จะยืมพัสดุจากกรุงเทพมหานคร  จะต้องได้รับอนุมัติจาก…………..      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
          
          
              
หัวหน้าหน่วยงาน      ปลัดกรุงเทพมหานคร
          
          
         
              
ผิดทุกข้อ 19. การยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานจะต้องได้รับอนุมัติจาก…………      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
          
          
              
หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้น      ปลัดกรุงเทพมหานคร           
          
         
              
เจ้าหน้าที่พัสดุ 20. ในกรณีที่ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ทำพัสดุชำรุดเสียหายควรจะดำเนินการ…………      แก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม
          
      ชดใช้ด้วยพัสดุเดียวกัน      ชดใช้เป็นเงินด้วยสภาพที่เป็นอยู่
          
      ถูกทุกข้อ 21. ในการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  ระหว่างหน่วยงานจะต้อง………….      ขอยืมด้วยวาจา
          
          
         
          
ขอยืมโดยทำเป็นหนังสือ      ถูกทั้งข้อ  .
และ ข้อ ข.
                     
        ผิดทุกข้อ 22. เมื่อครบกำหนดเวลาการยืมพัสดุ  เจ้าหน้าที่ต้องติดตามทวงคืนภายในเวลา…………..      .  3 วัน
          
       
วัน
          
              .  10  วัน
          
          
15  วัน 23. การเบิกพัสดุภายในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร  กระทำโดยวิธี…………      เซ็นชื่อรับในบัญชีวัสดุ
          
          
         
ใช้ใบเบิกพัสดุ      ทำหนังสือขอเบิก
          
          
         
        ถูกทุกข้อ 24. การตรวจสอบพัสดุประจำปี
ปลัดกรุงเทพมหานครหรือหัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งให้
…………….เป็นกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ                เจ้าหน้าที่พัสดุ
          
          
         
             เจ้าพนักงานพัสดุ      หัวหน้างานพัสดุ
          
          
         
         เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ 25. การขายพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  ปกติจะต้องดำเนินการโดยวิธี…………      ขายทอดตลาด
          
          
         
          
ขายโดยวิธีประมูลราคา      ขายโดยวิธีตกลงราคา
          
          
         
ขายโดยวิธีสอบราคา   26. สังหาริมทรัพย์คือ…………      ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้
          
          
         
      ทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน      ทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่
          
          
              ทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก 27. อสังหาริมทรัพย์คือ…………      ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้
          
          
         
      ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้      ทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่
          
          
              ทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 28. สังหาริมทรัพย์ได้แก่……….      บ้าน  ที่ดิน
          
          
         
          
       นาฬิกา  สร้อยคอ      รถยนต์  เก้าอี้
          
          
         
              ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ
. 29. การจำหน่ายเป็นสูญ  พัสดุที่มีราคาซื้อ หรือ ได้มารวมกันไม่เกิน 200,000 บาท  ………..เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ      ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
          
             ผู้อำนวยการสำนักการคลัง      ปลัดกรุงเทพมหานคร
          
          
           
ถูกทุกข้อ 30.   การลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียนให้ลงจ่ายทันที  แล้วจะต้องแจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน……….วัน      .  15  วัน
          
     .  25  วัน
          
          
30  วัน  นับแต่วันลงจ่าย       
.  45  วัน


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง กฟน. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวง
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
สรุปพระบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

      - ถามตอบข้อสอบนักพัสดุ

      - แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
      - การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
      - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย   

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +VCD การสอบสัมภาษณ์ + VCD ติวคณิตศาสตร์ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
[email]decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้