ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบพนักงานเดินรถ 4 และพนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) รฟท. 56
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบพนักงานเดินรถ 4 และพนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) รฟท. 56

1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยก. http://[url]www.sso.go.th[/url]   ค.  http://[url]www.railway.co.th[/url]ข. http://www.mol.go.th ง.  http://[url]www.railway.go.th[/url]2. การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทใดก. รัฐ                                                                                   ค. รัฐวิสาหกิจข. เอกชน                                                                           ง.
มหาชน3. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนแรกคือใครก. หลวงจุลชีพพิชชาธร                                                  ค. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจข. พลเอกจรูญ 
รัตนกุล  เสรีเริงฤทธิ์
                            ง.
พระยาชลมารคพิจารณ์4. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคือใครก. นายวิโรจน์   เตรียมพงศ์พันธ์                                    ค. นายยุทธนา   ทัพเจริญ  ข. นายนรินทร์  จันทรเดชา                                            ง.
อยู่ในระหว่างการสรรหา5. ใครคือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก. นายวิโรจน์   เตรียมพงศ์พันธ์                                    ค. นายยุทธนา   ทัพเจริญ  ข. นายนรินทร์ จันทรเดชา                                             ง.
นายกมล       ตั้งกิจเจริญชัย           6. รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีกี่คนก. 1  คน                                                                              ค. 3  คนข. 2  คน                                                                              ง. 4  คน7. ใครคือประธานกรรมการการรถไฟก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม                           ค. นายวิโรจน์  
เตรียมพงศ์พันธ์      ข. นางสร้อยทิพย์  
ไตรสุทธิ์ 
 ง. นายกมล    ตั้งกิจเจริญชัย              8. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยก. ประธานกรรมการ  1 
คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 
3  คนแต่ไม่เกิน  6  คนข. ประธานกรรมการ  1 
คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 
4  คนแต่ไม่เกิน  6  คนค. ประธานกรรมการ  1 
คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 
4  คนแต่ไม่เกิน  8  คนง. ประธานกรรมการ  1 
คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า 
5  คนแต่ไม่เกิน  8  คน9. ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปีก. 3  ปี                                                                                 ค. 5  ปีข. 4  ปี                                                                                 ง.
6 ปี10. ข้อใด ไม่ใช่
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รฟท.ก. แต่งตั้ง
ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 ข. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ
การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยค. ตั้งอัตรามาตรฐานค่าภาระการใช้รถไฟ
บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟง. กำหนดค่าภาระการใช้รถไฟ
บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟเป็นครั้งคราว11. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าการฯรถไฟแห่งประเทศไทยก. วางข้อบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการข. แต่งตั้ง
ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 ค. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยไม่แย้งหรือขัดต่อข้อบังคับที่คณะกรรมการวางไว้ง. ถูกทั้ง  ข  และ12. การรถไฟแห่งประเทศไทย
กำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใดก. พ.ศ.2471                                                       ค. พ.ศ.2443ข. พ.ศ.2453                                                       ง. พ.ศ.243913. การสร้างทางรถไฟสยาม
เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใดก. รัชกาลที่  3                                                                    ค. รัชกาลที่ 5ข. รัชกาลที่ 4                                                                     . รัชกาลที่ 614. รัชกาลที่ 5 ได้มีพระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยามขึ้นเป็นสายแรกคือ
สายใดก. กรุงเทพฯ
– อยุธยา
                                                      ค. กรุงเทพฯ
– ขอนแก่นข. กรุงเทพฯ
– นครราชสีมา
                                           ง. กรุงเทพฯ
นครศรีธรรมราช15. วันสถาปนากิจการรถไฟ คือวันใดก. วันที่ 23 มีนาคม                                                           ค. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ข. วันที่ 26 มีนาคม                                                           ง.
วันที่ 23 กุมภาพันธ์


จำหน่ายเอกสารข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

- ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- พนักงานเดินรถ 6 (นายสถานี)
พนักงานเดินรถ 4 (เสมียนสถานี)
พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ)
วิศวกร 6 (ฝ่ายการช่างกล)
วิศวกร 6 (ฝ่ายช่างโยธา)
- พนักงานการบัญชี  6 
- วิศวกร 6 (ไฟฟ้า)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย   

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
[email]decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 

วิสัยทัศน์ ( Vision )
 
" มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระบบรางที่สะดวก ตรงต่อเวลา และปลอดภัย"
 
พันธกิจ ( Mission )
           1. การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึง การพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
           2. การรถไฟฯ ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ
           3. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
 
วัตถุประสงค์ ( Objectives )
           1. เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการของการรถไฟฯภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
           2. เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของการรถไฟฯ ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจรอง รวมทั้ง มีการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
           3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนด้านโครง สร้างพื้นฐานระบบราง อันจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของการรถไฟฯ ในระยะยาว
           4. เพื่อให้เกิดบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ของการรถไฟฯ ในการผลักดันวิสัยทัศน์การรถไฟฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ ( Strategies ) สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่
         1. กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของการรถไฟฯ (การมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระบบราง) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
          1.) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพย์สิน
          2.) ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการบัญชี
          3.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและบริหารองค์กร
          4.) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและบริหารบุคลากร
          5.) ยุทธศาสตร์ด้านการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         2. กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ (การให้บริการที่สะดวก ตรงต่อเวลา และปลอดภัย) ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์
          1.) ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
          2.) ยุทธศาสตร์ด้านรถจักรและล้อเลื่อน
          3.) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย ( Goals )
ยุทธศาสตร
เป้าหมายของแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
   กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของการรถไฟฯ
   (มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการระบบราง)
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพย์สิน
  มีรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐  ต่อปี
  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการเงินและการบัญชี
  มีโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมทางการเงินที่เหมาะสมที่กำหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปี
  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและบริหารองค์กร
  พัฒนาองค์กรได้ตามแผนที่วางไว้ (คำนึงถึงการบริหารจัดการในรูปแบบหน่วยธุรกิจ) ภายในระยะเวลา ๕ ปี
  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและบริหารบุคลากร
  พัฒนาบุคลากรได้ตามแผนที่วางไว้ ภายในระยะเวลา ๕ ปี
  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร
  สามารถดำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ภายในระยะเวลา ๕ ปี

ยุทธศาสตร
เป้าหมายของแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙
   กลุ่มยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
   (การให้บริการที่สะดวก ตรงต่อเวลา ปลอดภัย)
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริหารขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
  ๑.๑ มีรายได้จากการเดินรถเพิ่มขึ้น แบ่งเป็น
     -  ด้านการขนส่งผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ ร้อยละ ๕.๓๕ ต่อปี
     - ด้านการขนส่งผู้โดยสารเชิงสังคม ร้อยละ ๔.๗๕ ต่อปี
     - ด้านการขนส่งสินค้ารวมทุกประเภทสินค้าร้อยละ ๑๐.๒ ต่อปี
   ๑.๒ มีคุณภาพการให้บริการดีขึ้น(ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความตรงต่อเวลา สถิติการเกิดอุบัติเหตุ)
  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านรถจักรและล้อเลื่อน
  ๒.๑ จัดหารถจักรและล้อเลื่อนเพื่อเดินรถได้อย่างเพียงพอ ตามที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐ ภายใน ระยะเวลา ๕ ปี
   ๒.๒ ตรวจสอบและเดินรถอย่างปลอดภัยและตรงตามเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด
   ๒.๓ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน
  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ๓.๑ ดำเนินการตรากรอบการอนุมัติภายใต้แผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการ รถไฟแห่งประเทศไทย ระยะเร่งด่วน พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ ได้เสร็จสิ้น ตามที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปี
   ๓.๒ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555
           จากยุทธศาสตร์ของการรถไฟฯ ทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ สามารถรวบรวมและจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 ได้จำนวน 250 แผนงาน/โครงการ สามารถสรุปได้ ดังนี้
 

-->
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา การรถไฟฯ แผนงานประจำปีงบประมาณ 2555
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้