ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับ 2 อปท. ท้องถิ่น 2556
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับ 2 อปท. ท้องถิ่น 2556

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
.. ๒๕๓๕ ให้ไว้
ณ วันที่เท่าใดก.  ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕                                ค.
๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ข. ๒๙ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
                 ง. ๒๙ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๓๕2. ใครคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข              ค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขข. นายกรัฐมนตรี                                                      ง.
คณะรัฐมนตรี3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
.. ๒๕๓๕ มีกี่หมวด กี่มาตราก. 16  หมวด  
90  มาตรา
                                         ค. 16  หมวด  91 
มาตราข. 15  หมวด 
90  มาตรา                                          ง. 15  หมวด 
91  มาตรา4. ข้อใดคือสิ่งปฏิกูลก. เศษอาหาร                                                             ค.  อุจจาระหรือปัสสาวะ ข. มูลสัตว์                                                                   ง. ซากสัตว์5. ข้อใด ไม่ใข่
มูลฝอยก. เศษกระดาษ                                                          ค. ถุงพลาสติก ข. เศษผ้า                                                                    ง.
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น6. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการสาธารณสุขก. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์                     ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขข. อธิบดีกรมการแพทย์                                           ง.
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข7. คณะกรรมการสาธารณสุข
มีอำนาจหน้าที่อย่างไรก. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดนโยบาย
แผนงานและมาตรการเกี่ยวกับการสาธารณสุขข. ศึกษา วิเคราะห์และให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุขค. ให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง
และต่อราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นง. ถูกทุกข้อ8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาธารณสุข  มีไม่เกินกี่คนก. ไม่เกิน  3  คน                                                       ค. ไม่เกิน  5  คนข. ไม่เกิน  4  คน                                                       ง. ไม่เกิน  6  คน9. ข้อใดคือข้อกำหนดของราชการส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ
ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยก. ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง
หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยนอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ข. กำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชนค. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกินอัตราตามที่กำหนดในกฎกระทรวงง. ถูกทุกข้อ10. ใครคือผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดจำนวนคนที่อาศัยต่อจำนวนพื้นที่ของอาคารก. รัฐมนตรีข. รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุขง. คณะกรรมการสาธารณสุข 11. ข้อใดคือเหตุที่ก่อให้เกิดความรำคาญก. การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น
แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือนฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด
จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพข. การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด
หรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพค. แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ
ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสม
สกปรกง. ถูกทุกข้อ12. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ปรากฏเจ้าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ไว้เป็นเวลาอย่างน้อยกี่วันก. 7  วัน                                                                      ค. 30  วันข. 15  วัน                                                                    ง. 60  วัน13. จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่เกินเท่าใดต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและมิใช่เป็นการขายของในตลาดก. 100  ตารางเมตร                                                   ค. 300  ตารางเมตรข. 400 ตารางเมตร                                                    ง. 200  ตารางเมตร14. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขก. มีหนังสือเรียกบุคคลใด
ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณาข. เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด
ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท้องถิ่นค. ยึดหรืออายัดสิ่งของใด
ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีหรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็นง. ถูกทุกข้อ 15. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้โดยวิธีใดก. ติดประกาศ                                                                           ค. ประชาสัมพันธ์ข. เปิดเผยและเห็นได้ง่าย                                                       ง. เป็นความลับ
 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาล ระดับ 2 อปท.

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
- แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข

- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
- แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email]decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้