ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบนักวิชาการคลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบนักวิชาการคลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบ 
ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใดก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. 2531ง. ถูกทุกข้อตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ                                ข้อ
ให้ยกเลิก1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 25402. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 25283. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของสุขาภิบาล พ.ศ. 25314. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเมืองพัทยา พ.ศ. 25315. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 25382. ผู้รักษาการตามระเบียบฉบับนี้คืออะไรก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยข. ปลัดกระทรวงมหาดไทยค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นง. ผู้ว่าราชการจังหวัดตอบ        ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย                                ข้อ
ให้ปลัดกระทรวงหมาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา 
ยกเว้นการปฏิบัติการตามระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์  และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  อาจมอบอำนาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามวรรคแรกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้3. คณะผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่าก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดข. คณะเทศมนตรีค. ประธานกรรมการสุขาภิบาลง. ถูกทุกข้อตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ                                “คณะผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะเทศมนตรี 
ประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดเมืองพัทยา 
และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล4. เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายความว่าก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดข. ปลัดเทศบาล , ปลัดสุขาภิบาลค. หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ,
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลง. ถูกทุกข้อตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ                                “เจ้าหน้าที่งบประมาณ”  หมายความว่า  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล  ปลัดสุขาภิบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา  และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณก. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ
เสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดตามระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยข. วิเคราะห์งบประมาณ
และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง ๆค. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล
เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร งบประมาณและรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีง. ถูกทุกข้อตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ                                ข้อ
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  และให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานงบประมาณ
ดังต่อไปนี้1. เรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ
เสนอประมาณการรายรับ และรายจ่ายตามแบบ 
และหลักเกณฑ์พร้อมด้วยรายละเอียดที่กำหนดไว้ตามระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย2. วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยงานต่าง3. สั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล
เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารงบประมาณ และรวบรวมเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี6. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใดก. กระทรวงมหาดไทยข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นค. สภาท้องถิ่นง. ไม่มีข้อใดถูกต้องตอบ        ค.  สภาท้องถิ่น                                ข้อ
11 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น7. เงินงบประมาณประเภทใดที่อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้ก. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปกับงบประมาณกลางข. งบประมาณเพิ่มเติมกับงบประมาณเฉพาะการค. งบประมาณเฉพาะการกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไปง. ไม่มีข้อใดถูกตอบ        ค.  งบประมาณเฉพาะการกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป                                ข้อ
12 
 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้8. รายจ่ายตามแผนงานจำแนกเป็นสองลักษณะ  ลักษณะที่ 1 เป็นลักษณะรายจ่ายประจำ 
อยากทราบว่ารายจ่ายลักษณะที่สองคือรายจ่ายเพื่อการลงทุนประกอบด้วยอะไรบ้างก. หมวดค่าครุภัณฑ์ข. ค่าที่ดินค. ค่าสิ่งก่อสร้างง. ถูกทุกข้อตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ                                ข้อ
14  
รายจ่ายตามแผนงาน  จำแนกเป็นสองลักษณะคือ1. รายจ่ายประจำ  ประกอบด้วยก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำข. หมวดค่าจ้างชั่วคราวค. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุง. หมวดค่าสาธารณูปโภคจ. หมวดเงินอุดหนุนฉ. หมวดรายจ่ายอื่น ๆ2. รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ประกอบด้วย 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและก่อสร้าง 
รายละเอียดประเภทจ่ายงบกลาง 
หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด9. ประมาณรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยเงินหมวดใดบ้างก. หมวดภาษีอากรข. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาตค. หมวดรายได้จากทรัพย์สินง. ถูกทุกข้อตอบ        ง.  ถูกทุกข้อ                                ข้อ
17  
ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยรายได้ที่จำแนกเป็น1. หมวดภาษีอากร2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาต3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค  และกิจการพาณิชย์5. หมวดเงินอุดหนุน6. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด10. รายละเอียดประเภทรายได้
และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย 
เฉพาะการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานใดกำหนดก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นข. กรมการปกครองค. สภาท้องถิ่นง. กระทรวงมหาดไทยตอบ        ข.  กรมการปกครอง                                ข้อ
18 
รายละเอียดประเภทรายได้ 
และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกำหนด


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการคลัง 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท.พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 _ชุด 124 ข้อ_ 
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข 2550 
แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 
แนวข้อสอบ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 
แนวข้อสอบ พรบ.รายได้เทศบาล พ.ศ.2497 
แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท.2545 
แนวข้อสอบพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง สังคม 

แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน อปท. 2547 


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
[email]decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ พรบ. รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497

1.     พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเมื่อใด
    ก.    9 มกราคม 2492    ข.  10 มกราคม 2492
    ค.    9 มีนาคม 2492    ง.    10 มีนาคม 2492
    ตอบ        ง.  10 มีนาคม 2492
            มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป               [รก.2497/16/466/9 มีนาคม 2497]
2.    พระราชบัญญัตินี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติใด
    ก.    พระราชบัญญัติเป็นรายบำรุงเทศบาล 2429    ข.    พระราชบัญญัติกองทุนเทศบาล 2478
    ค.    พระราชบัญญัติเทศบาล 2494    ง.    ถูกทุกข้อ
    ตอบ    ก.  พระราชบัญญัติเป็นรายได้บำรุงเทศบาล 2429
        มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติปันรายได้บำรุงเทศบาลพุทธศักราช 2479 และบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
3.    ภาษีป้ายตามประมวลรัษฎากร สำหรับป้ายซึ่งแสดงไว้ในเขตเทศบาลให้เทศบาลนั้นจัดเก็บเป็นรายได้
    ของเทศบาลตามประมวลรัษฎากรตั้งแต่ปีภาษีใด
    ก.    2492    ข.    2498
    ค.    2499    ง.    2500
    ตอบ    ข.  2498
        มาตรา 7 ภาษีป้ายตามประมวลรัษฎากร สำหรับป้ายซึ่งแสดงไว้ในเขตเทศบาลใด ให้เทศบาลนั้นจัดเก็บเป็นรายได้ของเทศบาลตามประมวลรัษฎากร ตั้งแต่ปีภาษี 2498 เป็นต้นไป        
4.    ภาษีบำรุงท้องที่ตามประมวลรัษฎากรในเขตเทศบาลใด ให้เทศบาลนั้นจัดเก็บเป็นรายได้ของเทศบาล
    ตามประมวลรัษฎากร ตั้งแต่ปีใดเป็นต้นไป
    ก.    2495    ข.    2496
    ค.    2492    ง.    2498
    ตอบ    ค.  2492
            มาตรา 8 ภาษีบำรุงท้องที่ตามประมวลรัษฎากรในเขตเทศบาลใดให้เทศบาลนั้นจัดเก็บเป็นรายได้
    ของเทศบาลตามประมวลรัษฎากร ตั้งแต่ปีภาษี 2497 เป็นต้นไป
5.    บรรดาข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร รวมตลอดถึงปลายข้าวและรำข้าว ซึ่งต้องเสียภาษีอากรตามกฎหมาย
    ว่าด้วยพิกัดศุลกากร ผู้ส่งออกต้องเสียภาษีบำรุงเทศบาลก่อนส่งออกอีกในอัตราใดสำหรับกรณีข้าวกล้อง
    และข้าวเปลือก
    ก.    100 กิโลกรัม ต่อ 1 บาท    ข.    200 กิโลกรัม ต่อ 5 บาท
    ค.    300 กิโลกรัม ต่อ 10 บาท    ง.    400 กิโลกรัม ต่อ 15 บาท
    ตอบ     ก. 100 กิโลกรัม ต่อ 1 บาท
            มาตรา 11 บรรดาข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวขาว รวมตลอดถึงปลายข้าว และรำข้าวซึ่งต้องเสีย
    อากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร ผู้ส่งออกต้องเสียภาษีบำรุงเทศบาลก่อนส่งออกอีก    ในอัตราดังต่อไปนี้
(1)    ข้าวกล้องและข้าวขาว หนึ่งร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งบาท
(2)    ข้าวเปลือก ปลายข้าว และรำข้าว หนึ่งร้อยกิโลกรัมต่อห้าสิบสตางค์
ในการคำนวณน้ำหนักเพื่อเสียภาษีบำรุงเทศบาลตามมาตรานี้เศษของหนึ่งร้อยกิโลกรัมถ้าถึง
    ห้าสิบกิโลกรัมให้นับเป็นหนึ่งร้อยกิโลกรัมถ้าไม่ถึงห้าสิบกิโลกรัมให้ปัดทิ้ง        
6.    เทศบาลมีอำนาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินอัตราร้อยละเท่าใด
    ของภาษีอากร
    ก.    ไม่เกินร้อยละ 10    ข.    ไม่เกินร้อยละ 15
    ค.    ไม่เกินร้อยละ 20    ง.    ไม่เกินร้อยละ 25
    ตอบ    ก.  ไม่เกินร้อยละ 10
            มาตรา 12 เทศบาลมีอำนาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ
    สิบของภาษีอากรและค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ได้ทุกประเภทหรือเพียงบางประเภท คือ
(1)    ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยู่ในเขตเทศบาล
(2)    ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ซึ่งร้านขายสุราอยู่ในเขตเทศบาล
        (3)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ซึ่งสถานที่เล่น การพนันอยู่ในเขตเทศบาล
            ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ตัดทิ้ง
7.    น้ำมันเบนซินซึ่งสถานที่ค้าโภคภัณฑ์อยู่ในเขตเทศบาลใด ให้เทศบาลนั้นมีอำนาจออกเทศบัญญัติเก็บภาษี
    บำรุงเทศบาลได้ไม่เกินลิตรละเท่าใด
    ก.    ไม่เกินลิตรละ 5 สตางค์    ข.    ไม่เกินลิตรละ 10 สตางค์
    ค.    ไม่เกินลิตรละ 15 สตางค์    ง.    ไม่เกินลิตรละ 20 สตางค์
    ตอบ    ก.  ไม่เกินลิตรละ 5 สตางค์
            มาตรา 13 น้ำมันเบนซินซึ่งสถานที่ค้าโภคภัณฑ์อยู่ในเขตเทศบาลใดให้เทศบาลนั้นมีอำนาจ
    ออกเทศบัญญัติเก็บภาษีบำรุงเทศบาลได้ไม่เกินลิตรละห้าสตางค์ ในการนี้ให้ถือว่าภาษีดังกล่าวเป็นภาษี
    การซื้อโภคภัณฑ์ตามประมวลรัษฎากร


8.    บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
    ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
    ค.    ถูกทั้ง ก. และ ข.    ง.    ไม่มีข้อใดถูก
    ตอบ    ค.  ถูกทั้ง ก. และ ข.
        มาตรา 16 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราช
บัญญัตินี้ เท่าที่เกี่ยวกับอำนาจและหน้าที่ของตน
9.    บุคคลใดมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
    ก.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    ข.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
    ค.    ปลัดกระทรวงมหาดไทย    ง.    ถูกทั้ง ก. และ ข.
    ตอบ    ง.  ถูกทั้ง ก. และ ข.
            มาตรา 16 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
    รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
    พระราชบัญญัตินี้ เท่าที่เกี่ยวกับอำนาจ และหน้าที่ของตนกฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศใน
    ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
10.    ใครคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามพระราชบัญญัติ
    ก.    จอมพล ป. พิบูลสงคราม    ข.    จอมพล ถนอม กิตติขจร
    ค.    นายสัญญา  ธรรมศักดิ์    ง.    ถูกทุกข้อ
    ตอบ    ง.  ถูกทุกข้อ
            ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้