ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วยเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วยเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก

1.    ข้อใดต่อไปนี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวง
ก.    การปลูกผัก    การเลี้ยงปลาไว้กิน    ข. อยู่อย่างพอกิน-พอใช้
ค.  การใช้วิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง        ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
2.    ประเทศไทยได้ลงนามทำเขตการค้าเสรี (free trad) กับประเทศใด
ก. ญี่ปุ่น                    ข. อังกฤษ
ค. เวียดนาม                ง. มาเลเซีย
ตอบ  ก. ญี่ปุ่น   
ปัจจุบันไทยได้เจรจาจัดทำเขตการค้าเสรีกับ 8 ประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย บาห์เรน จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ เปรู และ 2 กลุ่มประเทศ คือ EFTA และ BIMST_EC
3.    ประเทศไทยกำหนดราคาน้ำมันโดยยึดประเทศใดเป็นเกณฑ์
ก. การกำหนดราคาตามต้นทุนการผลิตจริง   
ข. การกำหนดราคาลักษณะผสมระหว่างตามต้นทุนการผลิตและราคาตลาด            
ค. การกำหนดราคาโดยใช้ระบบจำกัดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ
4.    ข้อใดต่อไปนี้คือการเรียน ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ก.  การให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น                   
ข. การจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงาน
ค. ครูเป็นผู้ให้ความรู้โดยไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
ง. ถูกทั้ง  ก  และ ข
ตอบ  ง. ถูกทั้ง  ก  และ ข
5.    ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่ได้รับใบอนุญาต มีโทษสถานใด
ก.    จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข.    จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค.    จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง.    จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ  ค. จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6.    ข้อใดเขียนผิด
ก. สมเพช                ข. ผลัดวันประกันพรุ่ง
ค. อะลุ่มอล่วย                ง. ดอกไม้จันทน์
ตอบ  ข. ผัดวันประกันพรุ่ง  ที่ถูก คือ ผัดวันประกันพรุ่ง
-    ผลัด (ผลัด [ผฺลัด] ก. เปลี่ยนแทนที่ เช่น ผลัดเสื้อผ้า ผลัดเวร ผลัดใบ ผลัดขน.
น. ลักษณนามเรียกการผลัดเปลี่ยนเวรยาม เช่น เปลี่ยนเวรวันละ ๓ ผลัด)
-    ผัด (ผัด ก. เอาสิ่งที่ใช้เป็นอาหารใส่ลงในกระทะที่มีนํ้ามันหรือนํ้าเล็กน้อย ตั้งไฟแล้วพลิกกลับไปมาจนสุก เช่น ผัดข้าว ผัดหมี่, เรียกอาหาร ที่ทําด้วยวิธีการเช่นนั้น เช่น ข้าวผัด หมี่ผัด; ย้ายไปย้ายมา, หมุน ไปมา, ล่อให้ไล่; ขอเลื่อนเวลาไป เช่น ผัดวัน ผัดหนี้; เอาแป้งลูบ ที่หน้าเพื่อให้นวล เช่น ผัดหน้า)
-    ผัดวันประกันพรุ่ง ((สํา) ก. ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า)
ผลัดวันประกันพรุ่ง (ไม่พบความหมาย)
7.    ข้อใดต่อไปนี้สามารถประกอบวิชาชีพครูได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
ก.    ครู                    ข. คณาจารย์
ค.  ผู้อำนวยการศึกษา            ง. ผู้บริหารการศึกษา
ตอบ  ข. คณาจารย์
8.    ใครทำหน้าที่ออกใบอนุญาตวิชาชีพครู
ก.    คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ข.    คณะกรรมการคุรุสภา
ค.    คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ง.    สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตอบ  ก. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
9.    การศึกษาภาคบังคับ หมายถึงข้อใด
ก.    การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 12 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข.    การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค.    การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง.    การศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบ  ค. การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน10.    การนับอายุเด็กเพื่อเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับนับอย่างไร
ก.    นับตามปีปฏิทิน            ข. นับตามปีเกิด
ค.   นับตามอายุ                ง. ถูกทั้ง  ข. และ ค.
ตอบ  ก. นับตามปีปฏิทิน
11.    หากมีการยุบสภา จะต้อง เลือกจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
ก.    ไม่น้อยกว่า 30 วัน            ข. ไม่น้อยกว่า 45 วัน
ค.   ไม่น้อยกว่า 60 วัน            ง. ไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน
ตอบ  ง. ไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน
12.    ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของ คุรุสภา
ก.    ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ข.    พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการมารตฐานวิชาชีพ
ค.    แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำใดๆอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา
ง.    พิจารณาการออกใบอนุญาตพักใช้ หรือ เพิกถอนใบอนุญาต
ตอบ  ง. พิจารณาการออกใบอนุญาตพักใช้ หรือ เพิกถอนใบอนุญาต
13.    สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน 
ก.    200                    ข. 700                 
ค.   500                     ง. 800
ตอบ   ค. 500
14.    ข้อใดคือศูนย์การเรียนตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
ก. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            ข. โรงเรียนเอกชน
ค. สถานที่เรียนที่องค์กรเอกชนเป็นผู้จัด    ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค. สถานที่เรียนที่องค์กรเอกชนเป็นผู้จัด
ศูนย์การเรียน ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด
15.    ข้อใด ไม่ใช่ สถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ก.    สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย        ข. โรงเรียน
ค.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            ง. วิทยาลัย
ตอบ   ค. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

16.    ประเทศไทยเสียเปรียบดุลการค้าให้แก่ประเทศใด
ก. สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย จีน        ข. ญี่ปุ่น  จีน  อินเดีย
ค. ญี่ปุ่น  จีน  กัมพูชา            ง. สหรัฐอเมริกา  จีน  อินเดีย
ตอบ  ข. ญี่ปุ่น  จีน  อินเดีย
17.    ข้อใดคือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ก.    GDP                ข. GPD
ค.     GPP                ง.   GBP
ตอบ ก.    GDP   
18.    ศาลปกครองมีกี่ชั้น
ก. 2  ชั้น                ข.  3  ชั้น
ค. 4 ชั้น                    ง.  ชั้นเดียว
ตอบ  ก. 2  ชั้น
19.    ข้อใดคือชั้นของศาลปกครอง
ก.    ศาลปกครองชั้นต้น    ศาลปกครองกลาง      ศาลปกครองสูงสุด
ข.    ศาลปกครองชั้นต้น    ศาลปกครองกลาง      ศาลปกครองในภูมิภาค
ค.    ศาลปกครองชั้นต้น    ศาลปกครองสูงสุด
ง.    ศาลปกครองกลาง      ศาลปกครองในภูมิภาค
ตอบ   ค. ศาลปกครองชั้นต้น    ศาลปกครองสูงสุด
20.    หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วย
ก. หลักการ                        ข.จุดหมาย
ค. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้                ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ  หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วย
1. หลักการ                2. จุดหมาย
3. โครงสร้าง                4. วิธีการจัดหลักสูตร
5. วิธีการจัดเวลาเรียน            6. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
7. วิธีจัดการเรียนรู้            8. สื่อการเรียนรู้
9. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้    10. เกณฑ์การผ่านและการจบหลักสูตร
11. เอกสารหลักฐานการศึกษา        12. การเทียบโอนผลการเรียน
13. การพัฒนาศักยภาพผู้สอน        14. การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน


21.    ผู้ที่หน้าที่ประเมินการศึกษาจากภายนอกคือใคร
ก.    หน่วยงานของรัฐ                ข. องค์กรเอกชน
ค.   สมศ.                    ง. สถานศึกษา
ตอบ  ค. สมศ.   
22.    กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในกี่ปี
ก.    3  ปี                        ข. 5  ปี
ข.    4  ปี                        ง.  6  ปี
ตอบ  ข. 5  ปี
23.    สมศ.   มีฐานะเป็นอะไร
ก.    องค์การมหาชน                ข. องค์กรอิสระ       
ค.    องค์การเอกชน                ง. นิติบุคคลในกำกับของรัฐ
ตอบ  ก. องค์การมหาชน
24.    สมศ. ย่อมาจาก คำว่าอะไร
ก.    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ข.    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ค.    สำนักรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ง.    สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตอบ  ค. สำนักงานรับรองมาตฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
25.    รายวิชาใดไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.    วิทยาศาสตร์                ข. การงานและพื้นฐานอาชีพ
ค.   คณิตศาสตร์                ง. สร้างเสริมลักษณะนิสัย
ตอบ  ง. สร้างเสริมลักษณะนิสัย

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา

แนวข้อสอบจิตวิทยาสำหรับครู

แนวข้อสอบเก่าครูเทศบาล

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

แนวข้อสอบการสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอน

แนวข้อสอบวิชาเอก (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
[email]decho.by@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

1.    ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับประเพณีลอยกระทง
ก.    ประเพณีไหลเรือไฟ                ข. ประเพณียี่เป็ง
ค.ประเพณีงานปอยหลวง                ง. ประเพณีลอยกะทง
เฉลย   ค.
2.    ประเพณีปอยส่างลอง เป็นประเพณีของจังหวัดใด
ก.    นครพนม                    ข. แม่ฮ่องสอน
ค.เชียงใหม่                    ง. เพชรบูรณ์
เฉลย    ข.
3.    ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีของจังหวัดใด
ก.    ชัยนาท                    ข. ตราด
ค.สมุทรปราการ                    ง. ชลบุรี
เฉลย   ง.
4.    ประเพณีลากพระ เป็นประเพณีของภาคใด
ก.    ภาคใต้                    ข. ภาคเหนือ
ค.ภาคกลาง                    ง. ภาคอีสาน
เฉลย   ก.
5.    ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นประเพณีของจังหวัดใด
ก.    เชียงใหม่                    ข. ตราด
ค.เพชรบูรณ์                    ง.เลย
เฉลย   ค.
6.    ประเพณีผูกเสี่ยวเป็นของภาคใด
ก.    ภาคเหนือ                    ข. ภาคกลาง
ค.ภาคใต้                    ง. ภาคอีสาน
เฉลย   ง.7.    ประเพณีบูชาอินทขีลเป็นประเพณีประจำปีของจังหวัดใด
ก.    เชียงใหม่                    ข. เชียงราย
ค.แม่ฮ่องสอน                    ง.ตราด
เฉลย    ก.
8.    คำว่า ผูกเสี่ยว หมายถึงอะไร
ก.    ผูกญาติ                    ข. ผูกมิตรสหาย
ค.   ผูกพันธ์                    ง. ผูกมิตรภาพ
เฉลย   ง.
9.    ประเพณียี่เป็งเป็นประเพณีของภาคใด
ก.    ภาคกลาง                    ข. ภาคเหนือ
ค.ภาคอีสาน                    ง.ภาคใต้
เฉลย   ข.
10.    ประเพณีเลี้ยงผีเป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดใด
ก.    เชียงใหม่                    ข. เชียงราย
ค.   ลำปาง                    ง. ลำพูน
เฉลย   ค.
11.    ข้อใด ไม่ใช่ ประเพณีของภาคอีสาน
ก.    ประเพณีแห่ผีตาโขน                ข. ประเพณีบุญบั้งไฟ
ค.   ประเพณีไหลเรือไฟ                ง. ประเพณีงานปอยหลวง
เฉลย  ง.
12.    ข้อใด ไม่ใช่ ประเพณีของภาคใต้
ก.    ประเพณีการแห่นก                ข. ประเพณีการแข่งโพน
ค.ประเพณีวิ่งควาย                ง. ประเพณีกินผัก
เฉลย   ค.
13.    ประเพณีการแข่งโพนเป็นของจังหวัดใด
ก.     นราธิวาส                    ข. ชลบุรี
ค.  พัทลุง                    ง. พังงา
เฉลย  ค.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ข้อใดคือความหมายของคำว่า “ ข้อมูลสารสนเทศ ” ไม่ถูกต้อง ?
ก. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ            
ข. ข้อมูลเป็น Input สารสนเทศเป็น Output
ค. สารสนเทศ คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว
ง. สารสนเทศ ใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าข้อมูล
ตอบข้อ ก. ข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องมากกว่าสารสนเทศ    
2.    ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั่วไป ?
ก. information คือ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลจากระบบประมวลผลข้อมูล        
ข. วัตถุประสงค์ของ input component คือ รวบรวมข้อมูลดิบจากแหล่งต่างๆ
ค. ระบบสารสนเทศเป็นระบบพื้นฐานที่สำคัญของระบบประมวลผลข้อมูล    
ง. cybernetic system คือระบบที่ย้อนนำผลลัพธ์จากประมวลผลมาเพื่อควบคุม
ตอบข้อ ง. cybernetic system คือระบบที่ย้อนนำผลลัพธ์จากประมวลผลมาเพื่อควบคุม
3.    ข้อใดคือจริยธรรมทางวิชาการคอมพิวเตอร์ที่นักคอมพิวเตอร์ต้องยึดถือปฏิบัติ ?
ก. ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนตัว        ข. ถูกต้องตามกฎหมาย
ค. มีเหตุผลสูง                ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ
4.    Booting หมายถึง ?
ก. การตรวจหาไวรัสและกำจัดไวรัส            
ข. การเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
ค. การตรวจสอบข้อบกพร่องในระบบคอมพิวเตอร์
ง. การยุติการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
ตอบข้อ ข. การเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
5.    ส่วนใดระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณและเปรียบเทียบ ?
ก. CPU                    ข. BUS
ค. AUL                    ง.  RAM
ตอบข้อ ค. AUL
6.    หน่วยงานใดของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการเข้ารหัส (Encoding) จากสื่อความหมายที่มนุษย์เข้าใจเป็นสื่อความหมายที่คอมพิวเตอร์เข้าใจในรูปสัญญาณทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประมวลผลข้อมูล ?
ก. หน่วยรับข้อมูล            ข. หน่วยแสดงข้อมูล
ค. หน่วยควบคุม                ง. หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์
ตอบข้อ ก. หน่วยรับข้อมูล
7.    เครื่องมือออกแบบโปรแกรมในข้อใดเป็นเครื่องมือสำหรับออกแบบโปรแกรมแบบ Top-Down ?
ก. Program Flowchart            ข. System Flowchart
ค. HIPO Chart                ง. Pseudo code
ตอบข้อ ค. HIPO Chart
8.    เครื่องพิมพ์เครื่องหนึ่งมีคุณสมบัติ 12 PPM หมายถึงอะไร ?
ก. ป้อนกระดาษได้ครั้งละ 12 แผ่น            
ข. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 1 แผ่น ภายใน 12 วินาที
ค. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 12 แผ่น ภายใน 1 นาที            
ง. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ พร้อมกัน 12 แผ่น
ตอบข้อ ค. พิมพ์ผลลัพธ์ได้ 12 แผ่น ภายใน 1 นาที    
9.    จำนวนเลขที่แทนด้วย 0 และ 1 เป็นจำนวนเลขฐานใด?
ก. Octal Number                ข. Decimal Number
ค. Hexadecimal Number            ง. Binary Number
ตอบข้อ ง. Binary Number
10.    หน่วยวัดความจุใดมีค่าน้อยที่สุด ?
ก. Terabyte                ข. Megabyte
ค. Gigabyte                ง. Byte
ตอบข้อ ง. Byte
11.    คุณลักษณะที่สำคัญของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อใดถูกต้องที่สุด ?
ก. มีการผลิตทางอุตสาหกรรม            
ข. เน้นคุณค่าในสังคมส่วนรวม
ค. สื่อสารข้อมูล และกำหนดกฎหรือระเบียบของการสื่อสาร            
ง. เน้นปัจจัย 4 ของบุคลากร
ตอบข้อ ค. สื่อสารข้อมูล และกำหนดกฎหรือระเบียบของการสื่อสาร        
12.    อุปกรณ์รับข้อมูลของคอมพิวเตอร์ในข้อใด ที่เป็นอุปกรณ์ที่สะดวกในการรับข้อมูลของสินค้าในห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไป ?
ก. Barcode                ข. Keyboard
ค. Optical Character Reader        ง. Barcode Reader
ตอบข้อ ง. Barcode Reader
13.    คำว่า Technology Convergence หรือ Digital Convergence หมายถึงข้อใด ?
ก. เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ            
ข. การเปลี่ยนยุคอุตสาหกรรมมาเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารสำหรับการสื่อสารข้อมูล
ง. การรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสารประยุกต์ใช้งานร่วมกัน
ตอบข้อ ง. การรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสื่อสารประยุกต์ใช้งานร่วมกัน
14.    ระบบปฏิบัติการ หมายถึงข้อใด ?
ก. เซของผู้ใช้                 ข.  Application
ค. เซตของโปรแกรม            ง. Supervisor Program
ตอบข้อ ค. เซตของโปรแกรม
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
yoyomagic ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอดาวโหลดได้ไหมคะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้