ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.. 2542  มีกี่มาตรา

ก. 30  มาตรา                                                              ค. 35  มาตรา

ข. 29  มาตรา                                                              ง. 25  มาตรา

ตอบ   ข.29  มาตรา

2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.. 2542  ให้ไว้ ณ วันใด

ก. 14 ตุลาคม พ.. 2542                                          ค. 16 ตุลาคม พ.. 2542

ข. 15 ตุลาคม พ.. 2542                                          ง. 17 ตุลาคม พ.. 2542

ตอบ   ข. 15 ตุลาคม พ.. 2542

3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.. 2542  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด

ก. 23 ตุลาคม 2542                                                   ค. 25 ตุลาคม 2542

ข. 24 ตุลาคม 2542                                                   ง. 26 ตุลาคม 2542

ตอบ   ง. 26 ตุลาคม 2542

4. การดำเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                              ง. นายอำเภอ

ตอบ   ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด

5. ถ้าเป็นการดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นอำนาจหน้าที่ของใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                              ง.นายอำเภอ

ตอบ   ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

6. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง

ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่เกินหนึ่งแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ข. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ค. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ง. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งล้านคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ตอบ   ข. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

ที่ถูก  คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกินหนึ่งแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าชื่อไม่น้อยกว่าสองหมื่นคนของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

7. คำร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

ก. ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน

ข. รายละเอียดของข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างใดจนเป็นเหตุที่ไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป

ค. รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ

8. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับคำร้องให้ดำเนินการจัดส่งคำร้องไปให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ที่ถูกร้องขอให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนภายในกี่วัน

ก. 7  วัน                                                                      ค. 30  วัน

ข. 14  วัน                                                                    ง. 20  วัน

ตอบ   ก.7  วัน

 

 

9. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต้องจัดทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาตามคำร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกี่วัน

ก. 15  วัน                                                                    ค. 45  วัน

ข. 30  วัน                                                                    ง.  60  วัน

ตอบ   ข.30  วัน

10. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแจ้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับคำชี้แจงสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ก. 30  วัน                                                                    ค. 7  วัน

ข. 45  วัน                                                                    ง. 15  วัน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้