ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต.จังหวัด
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต.จังหวัด

1. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. 2550 
บังคับให้เมื่อใดก. 6   ตุลาคม  2550                           ค.  6 
พฤศจิกายน  2550ข. 7   ตุลาคม  2550                           ง.   7 
พฤศจิกายน   2550ตอบ  ข. 7   ตุลาคม  2550มาตรา 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป2. “ผู้ได้รับการเสนอชื่อ”  ตาม พรบ. นี้หมายถึงบุคคลใดก. ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา
แล้วแต่กรณีข. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาง. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแล้วแต่กรณีตอบ ค. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภามาตรา 4 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อหมายความว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา3. บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้งข. เลขาธิการกรรมการเลือกตั้งค. คณะกรรมการการเลือกตั้งง. กรรมการการเลือกตั้งตอบ  ก. ประธานกรรมการการเลือกตั้งมาตรา 5 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้4. ต้องประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งก. 30  วัน                                            ค. 7   วันข. 15  วัน                                            ง. 3    วันตอบ  ค. 7   วัน5. กรณีมีเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในเขตเลือกตั้งต้องสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกี่วันก. 30  วัน                                            ค. 7   วันข. 15   วัน                                           ง.  3  วันตอบ  ก.  30  วันมาตรา 8 ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่ามีกรณีอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนั้นมิได้เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งว่าผู้ใดได้รับเลือกตั้งภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้าเห็นว่าเป็นกรณีที่มีเหตุอันสงสัยว่ามีกรณีไม่สุจริตและเที่ยงธรรมในเขตเลือกตั้งใด จะยังไม่ประกาศผลสำหรับเขตเลือกตั้งนั้นก็ได้ แต่ต้องสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง
ทั้งนี้
 การประกาศผลการเลือกตั้งไม่มีผลกระทบกระเทือนการดำเนินการของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามหมวด 1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ส่วนที่ 10
 การดำเนินการกรณีการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
และส่วนที่ 11
 การคัดค้านการเลือกตั้ง6. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในแต่ละครั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่ากี่คน. 8 คน                                                  ค. 6 คน. 7 คน                                                  ง. 5 คนตอบ . 5 คนมาตรา15 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละครั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้(2) คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดหน่วยเลือกตั้ง
ที่เลือกตั้ง
 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
การเพิ่มชื่อ
 และการถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง รวมทั้งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง
การนับคะแนนเลือกตั้ง
 และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง7.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง. กำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง. การถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง. ถูกทุกข้อ                                ตอบ  ง.ถูกทุกข้อ  ( ตามมาตรา 15(2)  )8. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง มีอำนาจเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ไม่น้อยกว่ากี่คน. 6 คน                                                   . 7 คน. 8 คน                                                  ง. ตามที่เห็นสมควรตอบ . ตามที่เห็นสมควรมาตรา 15 วรรคท้าย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใด เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งได้ตามสมควร9. คณะกรรมการการลงคะแนนและนับคะแนนมีจำนวนกี่คน. 9   คน                                                ค. 7 คน. 8   คน                                                ง. ตามที่เห็นสมควรตอบ ก. 9  คนมาตรา 16 ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้(2) คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเก้าคน มีหน้าที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งในที่เลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งแต่ละแห่ง10. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมการอีกกี่คน. ไม่น้อยกว่า
5  คน
                            ค. ไม่น้อยกว่า  7  คน. ไม่น้อยกว่า 6    คน                          ง. ไม่น้อยกว่า  8  คนตอบ . ไม่น้อยกว่า  8  คนมาตรา 17 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา 16
(2)
 ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการไม่น้อยกว่าแปดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น11. บุคคลใดแต่งตั่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและกรรมการอีกแปดคนก. ประธานกรรมการการเลือกตั้งข. คณะกรรมการการเลือกตั้งค. กรรมการการเลือกตั้งง. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นตอบ  ง. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมาตรา 17 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตามมาตรา 16
(2)
 ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการไม่น้อยกว่าแปดคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น12. ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงเก้าคน
ต้องกระทำการอย่างไรก. ให้ดำเนินการตามจำนวนกรรมการที่มีอยู่ข. คณะกรรมการประจำหน่วยแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจนครบเก้าคนค. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งง. ข้อ ก ผิดตอบ  ง. ข้อ ก ผิดมาตรา  17 วรรคท้าย  ในวันเลือกตั้ง ถ้าถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึงเก้าคน ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในขณะนั้นแต่งตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจนครบเก้าคน แต่ถ้าไม่มีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาปฏิบัติหน้าที่เลย ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด13. พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งจะส่งตัวแทนไปประจำอยู่
ณ ที่เลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า. 10   วัน                                             ค. 15  วัน. 20   วัน                                              ง. 30   วันตอบ . 15  วัน14. ตัวแทนสังเกตการณ์แต่ละหน่วยเลือกตั้งมีได้กี่คนก. 
คน                                              ค.
3  คนข. 
คน                                              ง.  1  คนตอบ  ง.
คน มาตรา 18 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ 
ที่เลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้ง
 ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งได้ที่เลือกตั้งละหนึ่งคน15. บุคคลใดที่ได้รับความคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญาก. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
การเลือกตั้งข. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดค. ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งง. ถูกทุกข้อตอบ  ง. ถูกทุกข้อมาตรา 20ห้ามมิให้กรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
 กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้ง จงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำการอื่นใด
 เพื่อขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ
หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 หรือคำสั่งของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และได้กระทำโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครอง
ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญา

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550
แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550
แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.และ สว. 2550
แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550‏
แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ 2552
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ +MP3 ระเบียบงานสารบัย  ราคา 679 บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
 บิ๊กซีขอนแก่น 
decho pragay  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  [email]decho.by@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานการเลือกตั้ง กกต. จังหวัดสงขลา
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้