ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4,5 สตง.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4,5 สตง.

1.     งบทดลองหลังการปิดบัญชีคือ                                                        ก.    งบทดรองที่มียอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททุกๆ
บัญชี        ข.    งบทดรองที่มียอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทรายได้
และค่าใช้จ่าย และส่วนของเจ้าของ        ค.    งบทดรองที่มียอดคงเหลือของบัญชี
แยกประเภทสินทรัพย์ รายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สิน        ง.     งบทดรองที่มียอดคงเหลือของบัญชี
แยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ2.     การรับจ่ายเงินสด
ต้องบันทึกรายการในบัญชีภายในกี่วัน        ก.    5  วัน                                                                                      ข.    7  วัน        ค.    10  วัน                                                                                    ง.     15 
วัน3.     สาเหตุที่กิจการบางแห่งไม่บันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน
แต่บันทึกลงสมุดแยกประเภทโดยตรง        ก.    พนักงานบัญชีมีความรู้ความสามารถสูง                                ข.    ไม่มีความจำเป็นต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลัง        ค.    เสียเวลา        ง.     งานบัญชีน้อย4.     ถ้ากิจการใช้ระบบเงินสดย่อยแบบ  Imp rest System  เมื่อกิจการนำใบสำคัญจ่ายไปเบิกชดเชยเงินสดย่อย        จะบันทึกบัญชีอย่างไร        ก.    เดบิต
เงินสด   -   เครดิต ใบสำคัญจ่าย        ข.    เดบิต
ค่าใช้จ่าย   -  เครดิต เงินสด        ค.    เดบิต
ค่าใช้จ่าย   -  เครดิต เงินสดย่อย        ง.     เดบิต
เงินสด -  เครดิต ใบสำคัญจ่าย5.     การหายอดคงเหลือภายในสิ้นปี        ก.    ปิดบัญชีแยกประเภท
หลังจากทำรายการปรับปรุงเพื่อทราบยอดคงเหลือที่ถูกต้อง        ข.    ปิดบัญชีแยกประเภทรายได้
ค่าใช้จ่าย เพื่อทราบยอดคงเหลือยกไปในงบกำไรขาดทุนค.    ปิดบัญชีแยกประเภททรัพย์สิน หนี้สิน
และส่วนของเจ้าของกิจการ เพื่อหายอดคงเหลือยกไปง.     ถูกทุกข้อ6.     บัญชีใดที่จัดให้เป็น    Anti – Asset   หรือ  Valuation  Account         ก.    ค่าเสื่อมราคา                                                                         ข.    ค่าเสื่อมราคาสะสมค.    ค่าเผื่อหนี้สูญ                                                                       ง.     หนี้สูญ7.     ข้อใดเป็นรายการค้า        ก.    จ่ายค่าจัดงานเปิดป้ายร้าน
และค่าของชำร่วยแจกแขกผู้มีเกียรติ        ข.    ออกบัตรสมนาคุณ ลดราคาสินค้า
เป็นกรณีพิเศษแก่บุคคลสำคัญ        ค.    ซื้อเครื่องพิมพ์ดีดมาใช้ในสำนักงาน        ง.     ถูกทุกข้อ8.     ถ้ากิจการใช้วิธีจดบันทึกสินค้าแบบ  Perpetual Inventory Method        ก.    บัญชีสินค้านงบทดรอง จะปรากฏยอดคงเหลือต้นงวด              ข.    บัญชีสินค้าในงบทดรอง จะปรากฏยอดคงเหลือปลายยอด        ค.    บัญชีสินค้าคงเหลือไม่ปรากฏในงบทดรอง        ง.     ไม่มีข้อใดถูก9.     ถ้ากิจการมีสินค้าคงเหลือต้นเดือน
100 หน่วย ราคาทุนหน่วยละ 10 บาท         12  ม.ค. 35 
ขายไป  20  หน่วยในราคาหน่วยละ 18 บาท        21  ม.ค. 35 
ซื้อ 100 หน่วย ในราคาหน่วยละ 12 บาท        30  ม.ค. 35 
ขาย 20  หน่วย ในราคาหน่วยละ 18 บาท        ต้นทุนขายในเดือนมกราคม จะเป็นเท่าใด
ถ้าใช้วิธี
 Lifo. Perpetual  และ   Fifo Perpetual      
ตามลำดับ        ก.    440,400                                                                                 ข.    440,440         ค.    400,400                                                                                 ง.     480,40010.  ถ้าห้างหุ้นส่วนไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาการเข้าเป็นหุ้นส่วนว่าจะแบ่งกำไรขาดทุนกันอย่างไร        ตามกฎหมายไทยให้แบ่งกำไรขาดทุนตามอัตราส่วนใด        ก.    แบ่งเท่าๆ กัน                                                                               ข.    แบ่งตามอัตราส่วนทุนที่นำมาลง        ค.    แบ่งตามอัตราส่วนทุนเมื่อวันต้นงวด        ง.     แบ่งตามอัตราส่วนทุนเมื่อวันปลายงวด11.  การปรับปรุง
ตั้งหนี้สงสัยจะสูญ โดยไม่ต้องคำนึงยอดคงเหลือในบัญชีที่มีอยู่แล้วก ทำได้โดยการ        ประมาณหนี้สงสัยจะสูญโดยวิธี        ก.    คำนวณเป็นอัตราร้อยละจากยอดลูกหนี้วันสิ้นปี        ข.    วิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นรายตัว        ค.    คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดขาย        ง.     ไม่มีข้อใดถูก12.  ห้างหุ้นส่วนจะคิดโบนัสจากกำไรสุทธิให้ผู้เป็นหุ้นส่วนตามลักษณะใด        ก.    หุ้นส่วนที่เป็นผู้จัดการ                                                              ข.    หุ้นส่วนที่ลงทุนมากที่สุด        ค.    หุ้นส่วนที่มีความสามารถและชำนาญงาน        ง.     หุ้นส่วนที่มีเวลาทำงานให้ห้างหุ้นส่วนมากที่สุด13.  ตามกฎกระทรวงพาณิชย์กำหนดรายการย่อของงบกำไรขาดทุนและงบดุล
สำหรับ        ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนไว้
โดยให้แยกแสดงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานไว้ต่างหาก        ดังนั้นเมื่อห้างหุ้นส่วนจ่ายเงินสดเป็นส่วนแบ่งกำไรให้ผู้เป็นหุ้นส่วนจะไปเดบิตบัญชีใด        ก.    กำไรสะสม                                                                           ข.    ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน        ค.    งบเงินทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน                                            ง.     กำไรขาดทุน14.  เมื่อวันสิ้นเดือนกันยายน
2535 นายวิชาญได้รับเงินเดือนเป็นเช็คจำนวน 14,200 บาท
บริษัทนายจ้างได้หักภาษีเงินได้ไว้ 1,560 บาท 
นายวิชาญจะลงบัญชีเกี่ยวกับรายการนี้อย่างไร        ก.    เดบิต  
เงินสด            14,200                                                                                ภาษีเงินได้        1,560                เครดิต
เงินเดือน                     15,760             ข.    เดบิต  
เงินสด            14,200                                                                     เครดิต
ภาษีเงินได้                  1,560                           เงินเดือน         12,640            ค.    เดบิต เงินสด            14,200                                                                       เครดิต
เงินเดือน                     12,640                ภาษีเงินได้หัก
ณ ที่จ่าย             1,560            ง.     เดบิต เงินสด            14,200                                                                       ภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย         1,560         เครดิต เงินเดือน                   15,760    15.  โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ออกบิลเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากนักเรียน
200 คน คนละ 1,500 บาท        เมื่อวันที่
20 พ.ค. 2535 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พ.ค. ผู้ปกครองนำเงินมาชำระครบ 10 คน และอีก 3
คน        ทางโรงเรียนลดให้
30 %   โรงเรียนจะลงรายการในวันที่ 30 พ.ค.
อย่างไร        ก.    เดบิต เงินสด             18,150                เครดิต
ลูกหนี้            18,150                                                        ข.    เดบิต เงินสด              18,150                เครดิตรายได้ค่าธรรมเนียมเรียน       18,150         ค.    เดบิต เงินสด              18,150                รายได้ค่าธรรมเนียมเรียน                 1,350             
เครดิต ลูกหนี้             19,500        ง.     เดบิต เงินสด               18,150             
ลูกหนี้                           1,350             
เครดิต รายได้ค่าธรรมเนียมเรียน  
19,50016.  งบการเงินของสมาคมสโมสรประกอบด้วยงบอะไรบ้างก.    งบทดรอง
งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบรายรับรายจ่าย        ข.    งบรายรับรายจ่าย งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบดุล        ค.    งบรายรับรายจ่าย งบดุล งบประมาณรายได้
และค่าใช้จ่าย        ง.     งบทดลอง งบรายรับรายจ่าย
งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบดุล17.  นายสงวนซื้อหมูมาเลี้ยงไว้เพื่อขายจำนวน
10 ตัว ราคาซื้อทั้งสิ้น 12,000 บาท โดยลงไว้ใน        บัญชีต้นทุนสัตว์เพื่อขาย
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2535 หมูตกลูกออกมา 2 ตัว ราคาลูกหมู        ในท้องตลาดตัวละ
300 บาท นายสงวนจะลงบัญชีอย่างไร        ก.    เดบิต ต้นทุนสัตว์เพื่อขาย                   600                เครดิต
รายได้ขายสัตว์เลี้ยง                600        ข.    เดบิต ต้นทุนสัตว์เพื่อขาย                   600                เครดิต
รายได้ขายสัตว์รับล่วงหน้า     600        ค.    เดบิต สัตว์เพื่อขาย                              600                เครดิต รายได้ของสัตว์เลี้ยง                600        ง.     ไม่ต้องลงบัญชี18.  เงินมัดจำที่ต้องจ่ายคืน
แสดงในงบดุลภายใต้หัวข้อใด        ก.    สินทรัพย์หมุนเวียน                                                            ข.    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน        ค.    หนี้สินหมุนเวียน                                                                ง.     ไม่แสดงในงบดุล19.  ราคาตลาดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายขึ้นอยู่กับอะไร        ก.    ความต้องการของผู้ลงทุนในตลาด        ข.    อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และอัตราดอกเบี้ยในตลาด        ค.    อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด        ง.     การแข่งขันกับหุ้นกู้ของบริษัทอื่นที่นำออกขาย


เอกสารแนวข้อสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 สตง.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542

- แนวข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทางบัญชี

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- หลักการบัญชีเบื้องต้น


เอกสารแนวข้อสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 สตง.
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542

- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
[email]decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 สตง.
แนวข้อสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 สตง.
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

1.    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีชื่อย่อว่าอย่างไร
ก.    สกง.                    ค. สตง.
ข.    สตด.                    ง. กตง.
ตอบ   ค. สตง.
2.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ก.    http://www.sso.go.th                ค. http:// www. pacc.go.th
ข.    http://www.mol.go.th            ง. http:// www.oag.go.th
ตอบ   ง. www.oag.go.th
3.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ก.    Office of the Auditor General of Thailand
ข.    Office of the General Auditor of Thailand
ค.    Office of Public Sector Anti-Corruption Commission
ง.    Office of Anti-Corruption Commission Public Sector
ตอบ    ก. Office of the Auditor General of Thailand
4.    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตั้งอยู่ที่ใดของกรุงเทพมหานคร
ก.    รังสิต                    ค. ราชเทวี
ข.    หลักสี่                    ง. พญาไท
ตอบ   ง. พญาไท
5.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ก.    ส. สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน
ข.    ต. ตรวจสอบเยี่ยงมืออาชีพอย่างมีมาตรฐาน
ค.    ง. งานรวดเร็ว เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ อิสระ และเป็นกลาง
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ    ง. ถูกทุกข้อ
6.    ข้อใดคือหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ก.    จัดทำรายงานผลปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี
ข.    จัดทำรายงานผลปฏิบัติงานระหว่างปีเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีตามความจำเป็นและเหมาะสม
ค.    รายงานที่ผ่านการพิจารณาตาม (ก) และ (ข) ให้เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ
7.    ใครเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ สตง.
ก.    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ข.    คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ค.    ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ง.    คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ
ตอบ    ค.ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
8.    ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ก.    ออกคำสั่งหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ สตง.
ข.    ให้คำปรึกษา ความเห็น หรือข้อมูลแก่ คตง.
ค.    รายงานผลการตรวจสอบต่อ คตง. และคณะกรรมการวินัยฯ
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง.ถูกทุกข้อ
9.    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก.    8 ธันวาคม พ.ศ. 2476            ค. 10 ธันวาคม พ.ศ. 2476
ข.    9 ธันวาคม พ.ศ. 2476            ง.  11 ธันวาคม พ.ศ. 2476
ตอบ   ข. 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476
10.    ปัจจุบันสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  สังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงการคลัง                
ข.  กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม                
ง. เป็นองค์กรอิสระ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตอบ  ง. เป็นองค์กรอิสระ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้