ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบนิติกร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

1. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘
ให้ไว้ ณ วันใดก. ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘                                    ค. ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ข. ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘                 ง.๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘2.  “ตราสารหนี้
หมายความว่า
อะไรก. ตั๋วเงินคลัง                                                            ค. พันธบัตรและตราสารอื่นที่มีผลก่อให้เกิดหนี้ข. ตั๋วสัญญาใช้เงิน                                                  ง.
ถูกทุกข้อ3. เอกสารการก่อหนี้ผูกพันระยะสั้นที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก  คือก. ตั๋วเงินคลัง                                                            ค. พันธบัตรข. ตั๋วสัญญาใช้เงิน                                                  ง.
หนี้สาธารณะ4. เอกสารการก่อหนี้ผูกพันระยะยาว  คือก. ตั๋วเงินคลัง                                                            ค. พันธบัตรข. ตั๋วสัญญาใช้เงิน                                                  ง.
หนี้สาธารณะ5.  “สถาบันการเงินภาครัฐ
หมายความว่าก. สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมข. สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเพื่อส่งเสริมพาณิชยกรรมค. สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมง. ถูกทุกข้อ6. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                    ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม                   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย7. พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ มีกี่หมวด กี่มาตราก. 4  หมวด  
37  มาตรา  1 
บทเฉพาะกาล
           ค. 5  หมวด   73 
มาตรา  1  บทเฉพาะกาลข. 5  หมวด  
77  มาตรา  1 
บทเฉพาะกาล           ง. 5  หมวด  
37  มาตรา  1 
บทเฉพาะกาล8. หน่วยงานใดเป็นผู้มีอำนาจในการกู้เงินหรือค้ำประกันในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ผู้เดียว
โดยอนุมัติคณะรัฐมนต
รีก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง                   ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม                  ง. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ9. รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่นิติบุคคล
หากมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อใช้ดำเนินกิจการให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีอำนาจกู้ให้ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากใครก. รัฐมนตรีข. คณะรัฐมนตรีค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังง. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10. จากข้อ  8 
ถ้าเป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุนรัฐวิสาหกิจจะต้องเสนอแผนงานลงทุนให้ใครพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนก. รัฐมนตรีข. คณะรัฐมนตรีค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังง. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ11. จากข้อ  8 
หากเป็นการกู้เงินเกินห้าสิบล้านบาท จะต้องได้รับอนุมัติจากใครด้วยก. รัฐมนตรีข. คณะรัฐมนตรีค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังง. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ12. การกู้เงินโดยวิธีการออกตราสารหนี้
ให้ออกได้
ตามสิ่งใดก. จำนวนเงิน                                                            ค. วิธีการออกตราสารหนี้ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดข. ระยะเวลา                                                              ง. ถูกทุกข้อ13. ใครมีอำนาจลงนามในสัญญากู้
หนังสือหรือสัญญาค้ำประกัน หรือตราสารหนี้ก. คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะข. รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายค. คณะรัฐมนตรีง. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ14. กระทรวงการคลังต้องรายงานการกู้เงินและการค้ำประกันที่กระทำในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วให้รัฐสภาทราบภายในกี่วันก. 30 
วัน
                                                                    ค.  45  วันข. 60 
วัน                                                                    ง.  90  วัน15. ใครมีอำนาจปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะโดยดำเนินการกู้เงินรายใหม่เพื่อชำระหนี้เดิม ก. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะข. คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะค. กระทรวงการคลังง. คณะรัฐมนตรี16. ข้อใด ไม่ใช่
วัตถุประสงค์การกู้เงินของกระทรวงการคลังก. ปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ                           ค.
พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าข. ให้หน่วยงานอื่นกู้ต่อ                                         ง. พัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ17. การกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงการคลังกระทำได้เมื่อใดก. จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีข. จำเป็นต้องใช้เป็นเงินตราต่างประเทศค. จำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศง. ถูกทุกข้อ18. การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะของกระทรวงการคลังกระทำได้เฉพาะเพื่ออะไรก. การประหยัด                                                         ค. กระจายภาระการชำระหนี้ข. ลดความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน                    ง. ถูกทุกข้อ19. การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณหนึ่ง
ให้กระทรวงการคลังกู้เป็นเงินบาทไม่เกินวงเงินร้อยละเท่าใดก. ร้อยละ  20 
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
 ข. ร้อยละ 50
ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนเงินต้นค. ร้อยละ  80
ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนเงินต้นง. ถูกเฉพาะข้อ  ก 
และ   ค20. กระทรวงการคลังทยอยกู้เงินเป็นการล่วงหน้าได้ไม่เกินกี่เดือน เมื่อเห็นว่าไม่สมควรกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่มีจำนวนเงินมาก ก. ไม่เกิน   6 
เดือน
                                                  ค. ไม่เกิน   5  เดือนข. ไม่เกิน   3 
เดือน                                                  ง.
ไม่เกิน   12  เดือน 

จำหน่ายเอกสารอ่านสอบเก็งข้อสอบนิติกร สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_สบน.

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548

แนวข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณ

- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง

แนวข้อสอบกฎหมายอาญา

แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่    
 [email]decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้