ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบ ก.พ (ภาค ก) ที่กำลังจะเปิดสอบ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบ ก.พ (ภาค ก) ที่กำลังจะเปิดสอบ

คำสั่ง    ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน  จงเลือกคำตอบจากตัวเลือก ก-ง มาเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อ งกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

ข้อ  1.     2     3    1     6    4     3    3     36     6     3    5     90     8     3     7..........

                 (คล้ายข้อสอบ ก.พ. ปี 48)

                 ก.  103                                                                         ข.  126

                 ค.  168                                                                         ง.  204

   ตอบ  ค.

ข้อนี้ให้เราสังเกตตัวเลขสูงๆ ในโจทย์นะครับ  ตัวอย่างเช่น 36 กับ 90 ว่าทำไมนะเลขสองตัวนี้  จึงมีค่าสูงผิดปกติกว่าตัวเลขอื่น  ต่อมาเราก็ลองเอาเลข 3 ตัว ที่อยู่ข้างหน้าของ 36 กับ 90 บวกหรือคูณกัน เมื่อเราเอาคูณกัน 4*3*3 = 36  และ 6*3*5  = 90   ง่ายมั๊ยละครับ..

ดังนั้นจะได้ว่า 8*3*7 168   เป็นคำตอบนั่นเอง

ข้อ 2.      16     16     19     49     22     100      25 ....... (คล้ายข้อสอบกรมส่งเสริม ฯ)

                 ก.  28                                                                              ข.  31

                 ค.  144                                                                          ง.  169

ตอบ  ง.

ข้อนี้ให้เราสังเกตตัวเลขสูงๆ เช่นกัน  ตัวอย่างเช่น 100 กับ 49  เอ๊ะแปลกดีมันสลับกันอยู่กับเลขต่ำครับ  แล้วอยากบอก....บอกให้คุณรู้ซะเลยว่าเลข 49 คือ 72 หรือ 7*7 เสมอแน่ะ  ดังนั้นเลข 100 ก็ต้องเป็น 102 = 10*10 แล้วจะได้คำตอบว่า 132   13 * 13  169  ขอให้สังเกตด้วยว่า 7, 10 และ 13 ห่างกันเท่ากับ 3 อย่างคงที่

ข้อ  3.     95     92     46      42     21      16      8  ......... (คล้ายข้อสอบ กทม.)

                 ก.  2                                                                                ข.  6

                 ค.  24                                                                              ง.  32

     ตอบ  ก.

อนุกรมในข้อนี้ตัวเลขลดลงเรื่อยๆ ขอให้เราสังเกตว่า 95 กับ  92  มีค่าใกล้เคียงกัน (ลดลง)  ทำนองเดียวกัน 46  กับ  42  ก็มีค่าใกล้เคียงกัน (ลดลง 4)  และ 21 กับ 16 ก็ลดลง 4

ดังนั้นตัวเลขถัดไปก็ต้องลดลงจาก 8 ลงอีก 6  จึงได้คำตอบที่ถูกต้องคือ 8  2  นั่นเอง

ข้อ 6.      1     1     1    5    2     2     3    8     4    3     6     12      7     4      10..........(คล้ายข้อสอบ ก.พ.)

                 ก.  17                                                                            ข. 15

                 ค.13                                                                              ง.  11

                ตอบ  ก.

ข้อนี้ตัวเลขในอนุกรมสับสนปนกันหมดเลย  แต่ไม่ยากหรอกน่า จะบอกเทคนิคให้ดังนี้ครับ

                 ให้หาตัวเลขสูงๆ ในอนุกรมซะก่อน  จะพบว่าคือเลข 12 และ 8 ซึ่งเพิ่มขึ้น 4

เมื่อเราเลือกพิจารณาคำตอบจะได้ 1    1    1    5    2    2    3    8    4    3    6    12    7    4    10    17

ข้อ 7.      148    74     80     40     46      23.......... (คล้ายข้อสอบ ก.พ. + ปปส.)

                 ก.  26                                                                              ข.  29

                 ค.  35                                                                              ง.  42

    ตอบ  ข.

อนุกรมข้อนี้เราจะเห็นชัดว่า  40  เป็นครึ่งของ 80  และ 74  เป็นครึ่งหนึ่งของ 148  รวมทั้ง 23  ก็เป็นครึ่งนึ่งของ  46  แต่อนุกรมข้อนี้ถามหาตัวเลขที่อยู่ถัดจาก  23  ต่างหาก  ซึ่งเราจะเห็นว่า  ถัดจาก 74 ไปเป็น  80  เพิ่มขึ้น 6  ถัดจาก 40  ไปเป็น  46  เพิ่มขึ้น 6

                 ดังนั้นจะได้ว่าถัดจาก 23  เพิ่มขึ้นอีก 6 ไปเป็น 29  นี่เอง

ข้อ  8.     245     479    61013     81317     101621  .......(คล้ายข้อสอบนายร้อยตำรวจ + ธุรการ + การเงิน)

                 ก.  121925                                                                  ข.  121424

                 ค.  152125                                                                  ง.  151925

      ตอบ   ก.

ข้อนี้โจทย์แปลกดีนะ  ตัวเลขเพิ่มขึ้นเร็วจังเลย    เราลองพิจารณาตัวเลขหน้าของ       แต่ละชุดจะได้ดังนี้  245    479     61013     81317    101621 ......เลขตัวหน้าที่ได้คือ  2    4     6  8    10  

ตัวเลขเพิ่มขึ้นทีละ 2 คงที่ ดังนั้นเลขตัวหน้าของคำตอบต้องเป็น  12  แน่นอนนั่นคือต้องตอบข้อ ก.  หรือไม่ก็ข้อ ข.  ส่วนเลขตัวกลางของเลขแต่ละชุดจะได้ดังนี้  

245    479     61013     81317    101621 ......ซึ่งเพิ่มขึ้นทีละ 3  ดังนั้นตัวเลขกลางของคำตอบคือ 19  นั่นเองเราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องคือ  121925  นั่นเอง

ข้อ 9.      46    2    23    75   3    25    108    4    27 ......(คล้ายข้อสอบนายร้อยตำรวจ + ตรวจคนเข้าเมือง)

                 ก.  200                                                                          ข.  145

                 ค.  21                                                                              ง.  5

ตอบ  ข.

                 ข้อนี้ต้องดูที่ตัวเลขต่ำ ๆ ที่แทรกอยู่บนอนุกรมจะง่ายกว่าคือ  2, 3  และ 4

จะได้ดังนี้  46     2    23    75         25     108     4     27   .....

ซึ่งทำให้เราทราบว่า  46  เกิดจาก  3*25  และ 108  เกิดจาก 4*27  ดังนั้นคำตอบที่เราต้องการต้องเกิดจาก  5*29  นั่นเอง  ซึ่ง  5*29 = 145

ข้อ 10.    2   5   6   4    7   9    8    12    54    32   .......(คล้ายข้อสอบ  ก.พ.ปลัดอำเภอ)

                 ก.  64                                                                              ข.  76

                 ค.  19                                                                              ง.  18

ตอบ  ค.

                 ข้อนี้แปลกตรงที่มีเลข  4 8 12  และ  32  เป็นตัวเลขลงแทรกอยู่ในอนุกรมดังนี้ครับ

                 2   5   6   4    7   9    8    12    54    32   .......จะได้ว่า 5 +7 = 12 และ  7 + 12 = 19

แนวข้อสอบอนุกรม

คำสั่ง      ในแต่ละข้อจะประกอบไปด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จงเลือกคำตอบจากตัวเลือก ก- ง มาเติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อ งกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด

ข้อ  1.     4     2     8     14     24     46  ..........  (คล้ายข้อสอบนายร้อยตำรวจ)

                 ก.  58                                                                              ข.  60

                 ค.  70                                                                              ง.  84

ข้อ  2.     1     4     2     6     6     8     15     10  ..........  (คล้ายข้อสอบ  ก.พ. + ปลัดอำเภอ)

                 ก.  12                                                                              ข.  16

                 ค.  31                                                                              ง.  41

ข้อ  3.     17     17     51     255  ..........  (คล้ายข้อสอบกรมส่งเสริมฯ)

                 ก.  1,781                                                                       ข.  1,785

                 ค.  2,455                                                                       ง.  2,295

ข้อ  4.     3     5     8     14     29     71  ..........  (คล้ายข้อสอบ  กทม.)

                 ก.  123                                                                          ข.  145

                 ค.  162                                                                          ง.  194

ข้อ  5.     7     -9     16     -20     29  ..........  (คล้ายข้อสอบกรมส่งเสริมฯ)

                 ก.  -33                                                                            ข.  -35

                 ค.  -37                                                                            ง.  -39

ข้อ  6.     2     2     5     5     4     10     8     7     16  .........  (คล้ายข้อสอบกรมส่งเสริมฯ)

                 ก.  11                                                                              ข.  12

                 ค.  13                                                                              ง.  14

ข้อ  7.     6     10     18     29     51     76  ..........  (คล้ายข้อสอบ  กทม.)

                 ก.  126                                                                          ข.  156

                 ค.  112                                                                          ง.  99

ข้อ  8.     12      12      24      72     288  ..........  (คล้ายข้อสอบ  กทม.)

                 ก.  1,240                                                                       ข.  1,440

                 ค.  1,420                                                                       ง.  1,480

ข้อ  9.     45     18     65     28     90     43     120  ..........  (คล้ายข้อสอบปลัดอำเภอ)

                 ก.  63                                                                              ข.  86

                 ค.  130                                                                          ง.  155

ข้อ  10.   3     2     7     5     4     21     7     6     43  ..........  (คล้ายข้อสอบกรมส่งเสริมฯ)

                 ก.  8                                                                                ข.  9

                 ค.  12                                                                              ง.  73

ข้อ  11.   6     42     7     9     72     8     12     108     9     15  ..........  (คล้ายข้อสอบปลัดอำเภอ)

                 ก.  10                                                                              ข.  18

                 ค.  122                                                                          ง.  150

VCD ติวสอบ กพ. ภาค ก ที่กำลังเปิดสอบ 
VCD ติวสอบภาค ก.พ.ปี ที่เปิดสอบทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติว และการติวสอบต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมาก 
แต่จะดีไหมถ้าท่านสามารถติวสอบเองได้จากที่บ้านด้วยเครื่องเล่น VCD ที่บ้านท่าน 
สนใจสั่งซื้อมาที่  
decho.by@hotmail.com

ระบุที่อยู่ในการจัดส่งมาให้ชัดเจน และชำระเงินตามหมายเลขข้างล่าง 

รวมเอกสารแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ส่งทางโปรษณีย์ 
รวมจากการติว VCD 10 แผ่น ในราคาเพียงชุดละ 1550 บาท 
แถมฟรีแนวข้อสอบเก่าและวิธีการทำ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาค ก (กพ.)
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ ทั้งข้อสอบเก่าๆที่เคยออก
สนใจสั่งซื้อมาที่   

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 


กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย บิ๊กซีขอนแก่น decho 
pragay ออมทรัพย์ 

โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 085-0127724
decho.by@hotmail.com
 

ตัวอย่างการติว ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขอนุกรม
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้