ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ กระทรวง พม.
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ กระทรวง พม.

1.       ข้อใดคือชื่อตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
ก.       Social Development Worker                                    ค. Social Worker
ข.       Assistant Social Development Officer                    ง. Human Resource Development Officer
Social Development Worker    คือ  นักพัฒนาสังคม
Assistant Social Development Officer   คือ  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
Human Resource Development Officer   คือ  นักพัฒนาทัพยากรบุคคล
 
2.       นักสังคมสงเคราะห์ หมายความว่าอย่างไร
ก.       ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ที่สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา
ข.       ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ที่สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ค.       ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ การแนะนำ สงเคราะห์ ให้คำปรึกษาแก่เด็กพิเศษที่มีปัญหาทางด้าน เศรษฐกิจและครอบครัว
ง.       ถูกทั้ง  ข  และ   ค
 
3.       ข้อใดคือหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์
ก.       ให้คำปรึกษาแนะนำผู้มาใช้บริการ 
ข.       ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากแก่นักสังคมสงเคราะห์ของ  หน่วยงานต่าง ๆ
ค.       ประสานงานกับผู้มารับบริการ และหน่วยงานหรือองค์กรบริการทางสังคมที่ผู้รับบริการต้องเกี่ยวข้องด้วย หรือต้องการความช่วยเหลือ
ง.       ถูกทุกข้อ
 
4.       ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห์
ก.       เป็นคนเปิดกว้าง มองโลกในแง่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้คนและต่อปัญหา
ข.       เป็นบุคคลที่เปิดรับต่อประมวลปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข 
ค.       มีใจรัก ชอบช่วยเหลือ เพราะงานสังคมสงเคราะห์ คือ การบริการ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  
ง.       ถูกทุกข้อ
 
6.       ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ก.       เพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ช่วยตนเองไม่ได้ให้สามารถช่วยตนเองได้  
ข.       เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้ลดน้อยหรือหมดไป
ค.        เพื่อการพัฒนาสังคม 
ง.       ถูกทุกข้อ
 
7.       ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์
ก.       การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์                    ค. การทำงานคนเดียว
ข.       การทำงานกับบุคคล                                    ง. การจัดระเบียบและการพัฒนาชุม
 
9.       สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านใด
ก.       การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป้นกรณีพิเศษ
ข.       การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ค.       การจัดที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง
ง.       ถูกทุกข้อ
 
10.    ข้อใดคือการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เกี่ยวกับสตรี
ก.       การสงเคราะห์ ฟื้นฟูและคุ้มครองสวัสดิภาพแก่สตรีในสถานแรกรับและสถานคุ้มครอง
ข.       พัฒนาอาชีพให้บริการแก่สตรีที่ได้รับความช่วยเหลือจากวงจรการค้าประเวณี 
ค.       การพัฒนาศักยภาพสตรีในศูนย์ฝึกอาชีพและในชุมชน
ง.       ถูกทุกข้อ
 
11.    วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ  คือวันใด
ก.       21  กันยายน ของทุกปี                                ค. 20 กันยายน ของทุกปี
ข.       21 ตุลาคม ของทุกปี                                    ง. 20  ตุลาคม ของทุกปี
 
12.    หลักการที่สำคัญที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานคือ
ก.       หลักการยอมรับ
ข.       หลักการไม่ตำหนิติเตียนผู้ที่มีปัญหา
ค.       หลักการเก็บรักษาความลับ
ง.       ถูกทุกข้อ
 
13.    วิธีการสังคมสงเคราะห์แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
ก.       2  ประเภท                                                    ค.  4  ประเภท
ข.       3  ประเภท                                                    ง.  5  ประเภท
14.    ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของวิธีการสังคมสงเคราะห์
 
ก.       ระดับจุลภาค ค. ระดับทุติยภูมิ
ข.       ระดับมหภาค ง.  ถูกทุกข้อ
 
15.    การให้บริการสังคมสงเคราะห์โดยตรงแก่บุคคลผู้มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล กลุ่ม หรือชุมชน  คือวิธีการสังคมสงเคราะห์ประเภทใด
ข.     การสังคมสงเคราะห์มหภาค                 ง.  ไม่มีข้อถูก
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์
การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
- แนวคิดการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม และความมั่นคงขอมนุษย์
- ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์
- การสอบสัมภาษณ์ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ [email=decho.by@hotmail.comจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. http://www.dsdw.co.th            ค. http:// www.bsd.dsdw.in.th
ข. http://www.dsdw.go.th            ง. http:// www.bsd.dsdw.go.th
2.    ข้อใดคือชื่อย่อของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก. กพส.                        ค. พส.
ข. กสก.                        ง. กส.
3.    สพส. คือ
ก.    สำนักบริหารกลาง                ค. สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน
ข.    สำนักบริการสวัสดิการสังคม            ง. สำนักพัฒนาสังคม
4.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก.    Metropoutan  Waterwork  Authority
ข.    Department of  Labour  Protection and Welfare
ค.    Department of  Development Social and Welfare
ง.    Department of  Social  Development and Welfare
5.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก.    "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ"
ข.    เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้
ค.    เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการ  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้
ง.    ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและ
จัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
6.    ข้อใด   ไม่ใช่  พันธกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก.    "มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ"
ข.    กำหนด และพัฒนาระบบการจัดบริการทางสังคมให้มีมาตรฐาน
ค.    ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู คุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย
ง.    พัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้มาตรฐาน
7.    ข้อใด  ไม่ใช่  ค่านิยมของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก.    ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบเครือข่าย และประสานให้มีการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
ข.     การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ค.    เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ
ง.    ความรับผิดชอบต่อสังคม
8.    ข้อใดคือภารกิจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก.    การให้บริการสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร ้คนไร้ที่พึ่ง โดยการประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข.    การให้บริการสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของสถาน สงเคราะห์
ค.    การส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อ ให้กลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาทางสังคมสามารถดำรงชีวิตและ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์
ง.    ถูกทุกข้อ

9.    ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก.    พัฒนารูปแบบและวิธีการในการให้บริการสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้อง กับ มาตรฐานที่กำหนด
ข.    ส่งเสริมและประสานการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสวัสดิการสังคมของแต่ละกุล่ม เป้าหมายและแต่ละพื้นที่
ค.    จัดบริการสวัสดิการสังคม การให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาแก่ผู้ประสบปัญหาทาง สังคม กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีปัญหาทางสังคม รวมทั้ง การประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ง.    ถูกทุกข้อ
10.    ข้อใดคือนโยบายสวัสดิการสังคม และความมั่นคงของมนุษย์
ก.    แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างครบวงจรมุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนมีหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต
ข.    เด็ก สตรี และคนพิการที่ด้อยโอกาส ไม่ถูกเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิอันพึงได้ ไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์
ค.    ถูกทั้ง  ก  และ  ค
ง.    ไม่มีข้อถูก
11.    ข้อใดคือ มิติการขับเคลื่อนภารกิจ ปี 2555 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ก.    มิติเชิงประเด็น                ค. มิติกลุ่มเป้าหมาย
ข.    มิติเชิงพื้นที่                    ง. ถูกทุกข้อ
12.    มิติเชิงประเด็นมีจำนวนกี่ข้อ
ก.    3   ข้อ                    ค. 5   ข้อ
ข.    4   ข้อ                    ง.  6  ข้อ
13.    ข้อใด ไม่ใช่ มิติเชิงประเด็น
ก.    ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม
ข.    การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ค.    การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ง.    การพัฒนาศักยภาพศูนย์ประชาบดี 1300
14.    มิติเชิงพื้นที่มีจำนวนกี่ข้อ
ก.    5  ข้อ                    ค.  7  ข้อ
ข.    6  ข้อ                    ง.   8  ข้อ
15.    ข้อใด ไม่ใช่ มิติเชิงพื้นที่
ก.    สถานีสวัสดิการ
ข.    ตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ค.    สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน
ง.    พัฒนาสังคมและสวัสดิการบนพื้นที่สูง (Highland Model)
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้