ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบพนักงานคอมพิวเตอร์  สำนักงานศาลยุติธรรม
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบพนักงานคอมพิวเตอร์  สำนักงานศาลยุติธรรม

1.          ประธานศาลอุทธรณ์ หมายถึงข้อใด

              ก.   อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์                                        ข.   ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้ใดที่ได้รับเลือก

 ค.   อธิบดีผู้พิพากษาศาลฎีกา                                               ง.    ไม่มีข้อถูก

              ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลากร

2.          ข้าราชการศาลยุติธรรม หมายถึงใคร

              ก.   สมศรี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3                                     ข.   สมชาย  ผู้ช่วยผู้พิพากษา

              ค.   สมเดช  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1                                  ง.    ข้อ ก. และ ค. ถูก

3.          ข้าราชการตุลาการ หมายถึงใคร

              ก.   อนันต์  อธิบดีผู้พิพากษา                                                ข.   อรุณ  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น

              ค.   อดิศร  ผู้ช่วยผู้พิพากษา                                                  ง.    ถูกทุกข้อ

              ฝ่ายตุลาการ

4.          ข้อใดมิใช่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

              ก.   กนิษฐา  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์                                    ข.   กรกนก  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 3

              ค.   กษมา  ลูกจ้างชั่วคราว                                                     ง.    ถูกทุกข้อ

              ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ

5.          คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรียกโดยย่อว่าอะไร

              ก.   ก.ศ.                                                                                     ข.   ก.บ.ศ.

              ค.   ค.บ.ศ.                                                                                 ง.    ค.บ.ศ.

6.          คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม  เรียกโดยย่อว่าอะไร

              ก.   ก.ศ.                                                                                     ข.   ก.บ.ศ.

              ค.   ค.ข.ศ.                                                                                 ง.    ก.ข.ศ.

7.          ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม

              ก.   เป็นหน่วยงานอิสระ                                                       ข.   มีฐานะเป็นนิติบุคคล

              ค.   เป็นรัฐวิสาหกิจ                                                               

              ง.   การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ทำเป็นประกาศ ก.บ.ศ.

8.          สำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่อะไร

              ก.   งานธุรการของศาลยุติธรรม                                          ข.   งานส่งเสริมงานตุลาการ

              ค.   งานวิชาการของศาลยุติธรรม                                        ง.    ถูกทุกข้อ        

9.          ข้อใดเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศาลยุติธรรมที่จะต้องรับผิดชอบ

              ก.   งานธุรการ                                                                        ข.   งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา

              ค.   ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ                             ง.    ถูกทุกข้อ

              ส่วนราชการต่างๆ และงานอื่นใดตามที่ศาลยุติธรรมมอบหมาย

10.        ใครมีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการโดยทั่วไปของสำนักงานศาลยุติธรรม

              ก.   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ                                                  ข.   เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

              ค.   ผู้อำนวยการศาลยุติธรรม                                               ง.    จ่าศาล

11.        บุคคลใดเป็นผู้แทนของสำนักงานศาลยุติธรรมในกิจการของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

              ก.   ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ                                                  ข.   เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

              ค.   ผู้อำนวยการศาลยุติธรรม                                               ง.    จ่าศาล

12.        ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

              ก.   ประธานศาลฎีกา                                                             ข.   อธิบดีศาลอุทธรณ์

              ค.   ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น                                                     ง.    ข้อ  ก. และ  ข. ถูก

13.        กรรมการบริหารศาลยุติธรรมข้อใดกล่าวถูกต้อง

              ก.   เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาได้

              ข.   เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา จำนวน 4 คน

              ค.   เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ จำนวน 4 คน

              ง.   เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลชั้นต้น จำนวน 4 คน


14.        กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

              ก.   35  ปี                                                                                  ข.   40  ปี

              ค.   45  ปี                                                                                  ง.    50  ปี

              ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น

15.        กรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีวาระคราวละกี่ปี

              ก.   1  ปี                                                                                     ข.   2  ปี

              ค.   4  ปี                                                                                     ง.    5  ปี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานคอมพิวเตอร์  สำนักงานศาลยุติธรรม
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ _อัตานัย

- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ _อัตนัย

- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์

- แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 399-

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย 
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
 
โอนเงินแล้วแจ้งที่  
decho.by@hotmail.com

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.มาตราที่ 14 ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวางทาไม่เกินกี่ปี
ก. 18 ปี ข. 10 ปี
ค. 15 ปี ง. 7 ปี
*************************************************************************************

2. พรบคอมพิวเตอร์หมวดที่ ๑ ว่าด้วยเรื่องอะไร
ก. ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข.ความผิดเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ค. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ง.ความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
**************************************************************************************

3.พรบ คอมพิวเตอร์มีกี่หมวด
ก. 1 หมวด ข. 2 หมวด
ค. 3 หมวด ง. 4 หมวด
*************************************************************************************
4. พรบคอมพิวเตอร์หมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่องอะไร
ก. ความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ข.ความผิดเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ค. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ง.ความผิดเกี่ยวกับกฎหมาย
*************************************************************************************

5. มาตราที่ 8 มีฐานความผิด คือ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์แล้วมีโทษจำคุกกี่ปี
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 5 ปี
*************************************************************************************

6. มาตราที่ 15 มีฐานความผิด คือการตัดต่อภาพผู้อื่น มีโทษจำคุก 3ปี ปรับไม่เกิน เท่าไร
ก. 2 แสนบาท ข. 4 แสนบาท
ค. 5 แสนบาท ง. 6 แสนบาท
*************************************************************************************
7. พรบคอมพิวเตอร์มีทั้งหมดกี่มาตรา
ก. 10 มาตรา ข. 20 มาตรา
ค. 30 มาตรา ง. 40 มาตรา
*************************************************************************************

8. ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หมายความว่าอย่างไร
ก. ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์
ข. ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์
ค. ถูกทั้งข้อก และข้อ ข
ง. ไม่มีข้อถูก
*************************************************************************************
9. ผู้ให้บริการหมายความว่าอย่างไร
ก. ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต
ข. ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์
ค. ถูกเฉพาะข้อ ข
ง. ถูกทุกข้อ
*************************************************************************************
10. สรุปฐานความผิดและโทษทั้งหมดที่มีความรุนแรง มีทั้งหมดกี่มาตรา
ก. 6 มาตรา ข. 8 มาตรา
ค. 10 มาตรา ง. 11 มาตรา
*************************************************************************************

11. มาตราที่ 12 มีความผิดว่าด้วยการจำหน่าย/เผยแผ่ชุดคำสั่ง โทษจำคุกสูงสุดกี่ปี
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี
**************************************************************************************

12. มาตราที่ 6 ฐานความผิดว่าด้วยล่งรู้มาตรการป้องกัน มีโทษจำคุกทั้งหมดกี่เดือน
ก. 3 เดือน ข. 6 เดือน
ค. 7 เดือน ง. 8 เดือน
*************************************************************************************
13. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือใคร
ก. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ข. ทักษิณ ชินวัตร
ค. นาย บรรหาร ศิลปะอาชา ง.ตำรวจแห่งชาติ
*************************************************************************************
14.มาตราที่ 10 มีความผิดฐานการรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์ โทษจำคุกไม่เกินกี่ปี
ก. 3 ปี ข. 4 ปี
ค. 5 ปี ง.6 ปี
**************************************************************************************
15. มาตราที่ 13 มีความผิดฐานการเผยแผ่ข้อมูลอันไม่เหมาะสม มีโทษไม่เกินกี่ปี
ก.1-4 ปี ข.1-5 ปี
ค. 2-4 ปี ง. 2-5 ปี
*************************************************************************************
16.โทษในมาตราที่เท่าไรที่มีความรุนแรงจนต้องประหารชีวิต
ก.มาตราที่11 ข. มาตราที่ 8
ค. มาตราที่ 13 ง. มาตราที่ 12
*************************************************************************************
17. มาตราไหนที่มีการต้องโทษมากที่สุด
ก.มาตราที่11 ข. มาตราที่ 8
ค. มาตราที่ 13 ง. มาตราที่ 12
*************************************************************************************
18. มาตราที่18 อยู่ภายใต้มาตราบังคับที่เท่าไร
ก.มาตราที่11 ข. มาตราที่ 19
ค. มาตราที่ 13 ง. มาตราที่ 12
*************************************************************************************
19. มาตราที่ ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วัน
ก. 10 วัน ข. 20 วัน
ค.30 วัน ง. 27 วัน
*************************************************************************************
20. พรบ คอมพิวเตอร์ 2250 ให้ไว้ ณ วันที่เท่าไหร่ ของเดือนมิถุนายน 2550
ก. 8 มิถุนายน 2550 ข. 10 มิถุนายน 2550
ค. 12 มิถุนายน 2550 ง.19 มิถุนายน 2550
*************************************************************************************
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้