ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : หนังสือเตรียมสอบนักอาสาพัฒนาชุมชน
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

หนังสือเตรียมสอบนักอาสาพัฒนาชุมชน

แนวข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน

 1. การพัฒนาชุมชน ถูกนำมาใช้ครั้งแรกที่ประเทศใด
  ก. สหรัฐอเมริกา ข. อังกฤษ
  ค. ฝรั่งเศส ง. สวีเดน
  คำตอบ ข. การพัฒนาชุมชน มีที่มาจากคำว่า 
  การศึกษามวลชน (Mass Education) โดยถูกนำ มาใช้ครั้งแรกในประเทศอังกฤษ

 2. การพัฒนาชุมชน มีทรัพยากรที่สำคัญสุด คือ
  ก. คนในสังคม ข. นายกรัฐมนตรี
  ค. กำนัน ง. ผู้ใหญ่บ้าน
  คำตอบ ก. ปรัชญาในการพัฒนาชุมชนเชื่อมั่นในความสามารถของคน การดำรงอยู่หรือล่มสลายของสังคม การพัฒนาหรือเสี่ยมถอยของสังคม ขึ้นอยู่กับคนในสังคมเป็นสำคัญ


 3. ใครเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน
  ก. นายอำเภอ ข. ปลัดอำเภอ
  ค. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ง. คนในชุมชน
  คำตอบ ง. การพัฒนาชุมชนต้องใช้คนในสังคมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา คือพัฒนาให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนให้มีมาตรฐานในการดำรงชีพ มีคุณภาพที่ดี มีความพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเอง


 4. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาคิด ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบในทุกขั้นตอนเป็นแนวคิดความเรื่องใดในการพัฒนาชุมชน
  ก. การมีส่วนร่วมของประชาชน ข. การใช้ทรัพยากรในชุมชน
  ค. การร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน ง. การริเริ่มของประชาชนในชุมชน
  คำตอบ ก. แนวความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาคิด ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบในทุกขั้นตอน เป็นแนวคิดความคิดในการพัฒนาชุมชน
 5. แนวคิดของการพัฒนาชุมชนข้อใด ที่นำไปสู่การพัฒนาคนโดยการให้การศึกษา
  ก. ความต้องการของชุมชน ข. การช่วยเหลือตนเอง
  ค. การศึกษาภาคชีวิต ง. การริเริ่มของประชาชน
  คำตอบ ค. การศึกษาภาคชีวิต 
  (Life-Long Education) เป็นงานพัฒนาชุมชนซึ่งถือเป็นกระบวนการให้การศึกษาภาคชีวิตแก่ประชาชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคน การให้การศึกษาต้องให้อย่างต่อเนื่องกันไป ตราบเท่าที่ยังดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

 6. การพัฒนาชุมชนที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยประชาชนในชุมชนจะมีลักษณะอย่างไร
  ก. มีสิทธิและเสรีภาพ ข. มีอิสรภาพ
  ค. ความเสมอภาค ง. ถูกทุกข้อ
  คำตอบ ง.
   การพัฒนาชุมชน ต้องมีลักษณะเป็นประชาธิปไตย เป็นการใช้สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพแก่คนในชุมชน ตามระบอบประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้กำหนดวิถีดำรงชีวิตของตนและชุมชนด้วยตนเอง

 7. ข้อใด มิใช่ แนวความคิดของกรมพัฒนาชุมชน
  ก. มนุษย์ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นคน
  ข. มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือศักยภาพ
  ค. ความสามารถของมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส
  ง. มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐ จึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
  คำตอบ ง. กรมพัฒนาชุมชน มีความเชื่อเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนว่า
  1. มนุษย์ทุกคนมีเกรียติและศักดิ์ศรีของความเป็นคน
  2. มนุษย์ทุกคนมีความสามารถหรือศักยภาพ
  3. ความสามารถของมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ถ้ามีโอกาส

 8. การพัฒนาชุมชนในเรื่องความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล เป็นการนำเอาเรื่องใดมาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ดีขึ้น
  ก. บริการของรัฐกับความต้องการของประชาชน
  ข. นโยบายระหว่างประเทศกับนโยบายของรัฐ
  ค. นโยบายทางเศรษฐกิจกับความต้องการของประชาชน
  ง. นโยบายสาธารณะกับความต้องการของปัจเจกชน


  คำตอบ ก. การพัฒนาชุมชน เป็นการร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นวิถีที่นำเอาบริการของรัฐบาลกับความต้องการของประชาชนมาผนวกเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น


 9. ข้อใด มิใช่ พื้นฐานสำคัญของการที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาต่อไป
  ก. การทำให้คนมีคุณภาพ ข. การทำให้คนมีคุณธรรม
  ค. การทำให้คนมีความสุข ง. การทำให้คนมีความมั่งคั่ง
  คำตอบ ง. การทำให้คนมีคุณธรรม คุณภาพ และมีความสุข เป็นพื้นฐานสำคัญของการที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาในลำดับต่อไป


 10. การที่สมาชิกสำนึกในตนเองว่าเป็นเจ้าของชุมชน มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่างๆร่วมกับคนอื่น อย่างเท่าเทียมกันและมีมิตรภาพเป็นสามัญสำนึกในเรื่องใด
  ก. การมีจิตสำนึกชุมชน ข. การมีจิตวิญญาณชุมชน
  ค. การจัดการชุมชนที่ดี ง. การมีภาวะผู้นำชุมชน
  คำตอบ ก. การมีจิตสำนึกชุมชน เป็นการสำนึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมรับผิดชอบปัญหาต่างๆร่วมกับคนอื่น มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชน


 11. การที่สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชน เสียสละ และหวงแหนชุมชน เป็นสามัญสำนึกในเรื่องใด
  ก. การมีจิตสำนึกชุมชน ข. การมีจิตวิญญาณชุมชน
  ค. การจัดการชุมชนที่ดี ง. การมีภาวะผู้นำชุมชน
  คำตอบ ข. การมีจิตวิญญาณชุมชน เป็นการที่สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชน เสียสละทำงานเพื่อชุมชน หวงแหนชุมชน และมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกัน


 12. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบของการพัฒนาชุมชน
  ก. คนในชุมชน ข. สิ่งแวดล้อมในชุมชน
  ค. นักพัฒนาชุมชน ง. เทคโนโลยี
  คำตอบ
   ง. การพัฒนาชุมชนนั้น มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ คนในชุมชน สิ่งแวดล้อมในชุมชน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ กลวิธีในการพัฒนา กระบวนการพัฒนา การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ การบริหารและการจัดการ นักพัฒนาชุมชน การประสานงานและผลงานที่เกิดขึ้น


 13. ข้อใดมิใช่เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชน
  ก. การทำให้คนมีคุณภาพ ข. การทำให้คนมีความมั่งคั่ง
  ค. การทำให้คนมีคุณธรรม ง. การทำให้คนมีความสุข
  คำตอบ ข. เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาชุมชนนั้น ถ้าหากทำให้คนมีคุณภาพ มีคุณธรรมและมีความสุขแล้ว ชุมชนเข้มแข็ง ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน และสามารถที่จะทำให้คนมีความพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาในด้านอื่นๆได้

  แนวข้อสอบหลักการและวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
 14. การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ หมายถึงข้อใด
  ก. การจัดการเรื่องใดหรือกิจกรรมใดให้เสร็จสิ้นไปทีเดียว
  ข. การดำเนินงานการวางแผนโครงการโดยเร็ว
  ค. การพัฒนาโดยดำเนินการพร้อมกันไปในหลายๆด้าน
  ง. การดำเนินการโดยได้รับการพัฒนาจากภาครัฐทุกด้าน
  คำตอบ ค. การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการดำเนินการพัฒนาชุมชนในทุกๆด้านไปพร้อมกันโดยไม่มุ่งเรื่องหนึ่งเพราะชุมชนมีหลายกิจกรรมที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกันไป


 15. ข้อใดมิใช่พื้นฐานของการพัฒนา
  ก. การสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ ข. ขนบธรรมเนียมประเพณี
  ค. ทรัพยากรธรรมชาติ ง. ทรัพยากรในชุมชน
  คำตอบ ก. การสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือภาคเอกชน ไม่ใช่ความจำเป็นพื้นฐานในการพัฒนา เพราะทำได้แต่เฉพาะในสิ่งที่จำเป็นหรือเกินขีดความสามารถของชุมชนเท่านั้น


 16. กระบวนการที่ประชาชนได้เข้าร่วมกันในการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอน เป็นหลักการพัฒนาชุมชนในเรื่องใด
  ก. การมีส่วนร่วมของประชาชน
  ข. การพึ่งพาตนเองของชุมชน
  ค. การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
  ง. การประสานงาน
  คำตอบ ก. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทุกด้าน คือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมงานแผน แก้ไขปัญหา รับผิดชอบอย่างแท้จริงและสมัครใจ ไม่ใช่เพราะความเกรงใจหรือถูกบังคับ


 17. จุดมุ่งหมายสูงสุดของหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนคือข้อใด
  ก. ความมั่งมีของประชาชนในชุมชน ข. การพึ่งตนเองของประชาชนในชุมชน
  ค. การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ ง. การดำรงตนอย่างมีความสุขในชุมชน
  คำตอบ ข. หลักการพึ่งตนเองของชุมชน เป็นหลักการที่มีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ การพึ่งตนเองของประชาชนในชุมชน ตามศักยภาพหรือกำลังความสามารถที่มีในชุมชน


 18. สังคมหรือชุมชน จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจะต้องมีการค้นหาสิ่งใดก่อน
  ก. ปัญหาและอุปสรรค ข. ผู้นำ
  ค. การกำหนดนโยบาย ง. การวางแผน
  คำตอบ ก. สังคมหรือชุมชนจะต้องทราบปัญหาภายในของตนก่อนแล้วจึงดิ้นรนหาลู่ทางพัฒนาหรือแก้ไขให้หมดสิ้นไป


 19. ตามหลักการพึ่งพาตนเองของสังคม ชุมชนจะขอการสนับสนุนหรือช่วยเหลือจากภายนอกเมื่อใด
  ก. เมื่อกิจกรรมหรือการแก้ไขนั้นเกิดขีดความสามารถของชุมชน
  ข. เมื่อต้องการให้ภายนอกเข้ามาแก้ไขปัญหาชุมชนให้
  ค. เมื่อมีความต้องการให้งานที่กำลังทำอยู่นั้นสำเร็จไปโดยเร็ว
  ง. เมื่อชุมชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาปัญหาได้แล้ว
  คำตอบ ก. จากปรัชญาความเชื่อในเรื่องศักยภาพและพลังชุมชน การพัฒนาชุมชนเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ชุมชนในการพัฒนาตนเอง การขอความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชนต้องเป็นเรื่องกิจกรรมหรือการแก้ไขนั้นเกินขีดความสามารถของชุมชน


 20. การกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการพัฒนาชุมชน จะต้องสอดคล้องกับเรื่องใด
  ก. แนวพื้นฐานนโยบายของรัฐบาล
  ข. ความต้องการของประชาชนในชุมชน
  ค. ความเหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของชุมชน
  ง. ถูกทุกข้อ
  คำตอบ ง. การพัฒนาชุมชนเป็นวิธี 
  (Mothod) ที่จะนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ จึงต้องกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินการพัฒนาชุมชนให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวพื้นฐานนโยบายของรัฐบาล ความต้องการของประชาชนในชุมชน ความเหมาะสมกับสภาพพื้นฐานของชุมชน

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชนใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
รวมข้อสอบอาสาพัฒนาชุมชน 300 ข้อ
- การพัฒนาชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
- แนวข้อสอบวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- การสอบสัมภาษณ์
 • ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
  สามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
  เลขที่บัญชี  512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
  ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
  โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
  สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 
  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD  ราคา 679 บาท 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   085-0127724
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้